IPTC Media Topic NewsCodes as of 2020-05-28 (language: se)

  View language versions:   Arabic | British English | Chinese (分类) | Danish | French | German | Norwegian | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Spanish | Swedish

MediaTopic ID Name (se) Definition (se)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/09000000 Arbete Sociala aspekter, organisationer, regler och förhållanden kring mänskliga ansträngningar för att generera inkomst, eller förse med service, samt ekonomisk ersättning till arbetslösa. Fackliga frågor, arbetslagstiftning, pensioner, arbetslöshet mm.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000509 Anställning En avtalad rättighet för någon att mot betalning utföra vissa arbetsuppgifter för arbetsgivare under kortare eller vanligen under längre tid.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000513 Arbetsgivare Juridisk eller fysisk person som betalar en annan person, arbetstagaren, lön för att få visst arbete utfört.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000512 Arbetstagare Fysisk person som i ett anställningsavtal mot vederlag utför arbete åt motparten, arbetsgivaren.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000511 Barnarbete Arbete utfört av barn under 18 års ålder.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001206 Egenföretagande När en person arbetar men gör det i form av ett eget företag som sedan har kontrakt med något beställande företag eller personer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000510 Lärlingar Den som lär ett yrke, oftast ett hantverksyrke, genom att arbeta tillsammans med någon tidigare yrkesutbildad.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000518 Löner och förmåner Den ersättning en anställd får efter utfört arbete.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000519 (retired) Anställningsförmåner Arbetsgivaren köper varor eller tjänster, ger ränteförmånliga lån eller hyr tillgångar åt sina anställda för de anställdas privata användning.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000520 Socialförsäkring Trygghetsförsäkring som omfattar alla medborgare t ex folkpension, allmän sjukförsäkring, yrkesskadeförsäkring och arbetslöshetsförsäkring.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000339 Pendling Regelbundna resor mellan bostad och arbetsplats, vanligen dagliga.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000517 (retired) Yrken Typ av arbete som det går att försörja sig på och som kräver vissa särskilda kunskaper.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000514 Yrkesträning Inlärning av kunskap och färdigheter som krävs för ett specifikt yrke.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000515 (retired) Kompetensutveckling Studier och kurser för yrkesutövare och befattningshavare i syfte att ge kunskaper och färdigheter utöver vad en tidigare, grundläggande utbildning givit.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000516 (retired) Omskolning Utbildning från ett yrkesområde till ett annat, företrädesvis för vuxna.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001276 (no label) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001277 (no label) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000524 Anställningsförhållanden Förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagare.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000529 Arbetskonflikt Akut motsättning mellan arbetstagare och arbetsgivare som tar sig uttryck i eller leder till stridsåtgärder, vanligtvis strejk eller lockout.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000530 Strejk Organiserad nedläggelse av arbete i syfte att utöva påtryckningar på arbetsgivaren under längre eller kortare tid.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000525 Kollektivavtal Överenskommelse mellan facklig organisation och arbetsgivare om anställningsvillkor.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000528 (retired) Arbetstidsavtal Avtal om arbetstid, t ex längd, förläggning eller avbrott i arbetet för vila.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000526 (retired) Friskvårdsavtal Avtal om åtgärder för att förebygga sjukdomar.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000527 (retired) Löneavtal Avtal om ersättning för utfört arbete.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000533 Arbetslöshet Förhållande som råder när personer kan och vill arbeta och är aktivt arbetssökande men inte finner arbete.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000535 Arbetslöshetsersättning Statsunderstödd försäkring som ger ersättning vid oförvållad arbetslöshet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000534 (retired) Uppsägningar Ensidig förklaring av part i anställnings- eller kollektivavtal att avtalet ska upphöra på grund av förändrade ekonomiska förutsättningar.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000523 Arbetsmarknad Den marknad där arbetsgivarna efterfrågar arbetskraft mot betalning, och där individerna utbjuder arbetskraft mot erhållande av lön.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001275 (no label) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000521 Arbetsrätt Rättsregler som berör förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000522 Arbetsmiljöfrågor Regler och processer för att garantera arbetstagarnas hälsa.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000536 Fackföreningar Sammanslutning av löntagare i syfte att tillvarata deras intressen och därmed utgöra motpart till arbetsgivare, på lokal eller riksomfattande nivå
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000531 Pensionstiden Åren efter arbetslivet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000532 Pensions Regelbundet utbetalat belopp till person som har lämnat förvärvslivet av ålders- eller hälsoskäl.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/02000000 Brott, lag och rätt Etablering och/eller konstaterande av samhällets regler, dessa reglers genomförande, brott mot reglerna och bestraffning av förbrytarna. Organisationer och myndigheter inblandade i dessa aktiviteter. Brott, domstolsväsende, polis, straff, fängelse.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000129 Brottsbekämpning Olika aktiviteter för att minimera brottslighet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000130 Frihetsberövande När en person som är misstänkt för något brott infångas eller hindras från att fly.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000131 Förundersökning Åtgärder som genomförs av förundersökningsledare och polis för att klargöra vad som skett, identifiera en eller flera misstänkta och gripa dessa.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000132 Saknad person En person som saknas sedan en tid och söks, mer eller mindre aktivt.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000133 Polis En instans i samhället som ser till att ordningen upprätthålls, att brottslighet förhindras och utreds när den inträffar.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000082 Brottslighet När individer, företag eller organisationer bryter mot gällande lagar.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000083 Anlagd brand Att medvetet tända eld på något som man inte har rätt att elda upp.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000097 Bedrägeri Planerade aktiviteter för att lura till sig pengar eller värdesaker från andra personer, företag eller organisationer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001195 Skattebrott Brottslighet som innehåller olika åtgärder från enskilda individer, företag eller organisationer för att undvika att betala skatt.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000099 Dråp Att döda en annan person.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000087 Ekobrott När ett företag, eller personer som representerar ett företag, begår ett brott.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000089 Avtalsbrott Brott mot överenskommelser som satts upp i ett kontrakt mellan två eller flera parter.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001194 Bokföringsbrott Brottslighet som inbegriper felaktigt förda noteringar om ett företags eller organisations ekonomi.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000090 Förskingring Medveten stöld eller felaktig användning av pengar som man satts att sköta för någon uppdragsgivare.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000091 Insiderhandel Handel med aktier eller andra värdepapper av personer som har tillgång till information som inte är allmänt känd.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000092 Konkurrensbegränsningar Avtal eller samarbeten mellan företag eller personer som syftar till att begränsa konkurrensen.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000088 Konkurrensbrott Åtgärder som bryter mot regler och lagar kring fri konkurrens.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000086 IT-brott Brottslig aktivitet som främst utförs genom att använda datorer och/eller internet, t ex hacking, phising och identitetsstölder.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000098 Kapning Att med våld ta över någon form av transportfordon.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000100 Kidnappning Att tvinga med sig en annan person mot dess vilja, hålla den personen fången.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000093 Korruption Olagliga handlingar av en eller flera personer som utnyttjar sin position i utbyte mot pengar eller annan form av ersättning.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000094 Mutbrott Att erbjuda pengar eller annat i utbyte mot tjänster från en person i beslutande ställning.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000105 Krigsbrott Svåra överträdelser av krigets lagar, exempelvis genom användning av förbjudna vapen, order om eller deltagande i tortyr eller annan svår misshandel av krigsfångar eller civila.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000095 Narkotikabrott Aktiviteter som bryter mot lagar kring hantering av narkotiska preparat och utrustning.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000096 Narkotikasmuggling Att illegalt föra droger mellan olika länder.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000101 Organiserad brottslighet Planerad brottslighet som utförs av en samling kriminella i grupp, exempelvis maffia.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000102 Gängbrott Brottslighet som sker av grupper som har en sammanhållning via exempelvis områden, språk, etnicitet eller bakgrund. Medlemmarna är ofta identifierade genom exempelvis tatueringar och/eller kläder.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000104 Stöld Att olagligt ta någon annans egendom.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000103 Terrorism Våld som är ägnat att skrämma många fler än de som direkt drabbas och med syfta att nå politiska eller ideologiska mål.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001196 Trafikbrott Händelser i trafiken som lett fram till skador, eller kunnat leda fram till skador, där den ansvarige uppträtt brottsligt. Till skillnad från rena olyckshändelser.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001283 (no label) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001285 (no label) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000084 Överfall Alla former av fysiskt våld mot en eller flera personer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000085 Våldtäkt Sexuellt relaterat våld.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000121 Lag Regler som bestämts av ett lands lagstadgande instans.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000125 Brottsbalken Den del av ett lands lagar som handlar om brottslighet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000122 Civilrätt Den del av ett lands lagar som handlar om förhållanden mellan privatpersoner.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000124 Regler Bestämmelser som främst har med lagstiftning kring företag att göra.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000123 Konkurrensfrågor Saker som gäller konkurrens mellan företag, såsom regler mot monopol och truster.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001197 Förvaltningsrätt Handlägger mål som främst rör tvister mellan enskilda personer och myndigheter
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000126 Internationell rätt Lagar som gäller i hela världen, eller åtminstone i flera länder och inte bara i ett land.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000128 Internationell domstol En domstol som dömer i fall som gäller brott mot internationell lag.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000127 Utlämning Att flytta en brottsmisstänkt eller dömd brottsling från ett land till ett annat.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000106 Rättssystem De instanser i ett samhälle som bidrar till att upprätthålla lagen och straffa dem som bryter mot lagen.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000107 Domstol En instans där rättsfall tas upp och parterna får lägga fram sin respektive syn innan ett avgörande fälls och eventuell påföljd bestäms.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000110 Domare Den person eller de personer som leder förhandlingen i domstolen och fäller avgörandet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000109 (retired) Domstolspersonal Personer som är anställda och arbetar i domstolar.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000111 Rättegång Proceduren då ett rättsfall tas upp i en domstol.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000112 Domstolsförberedelser Saker som sker som förberedelse innan rättsfallet tas upp i en domstol.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000134 Straff Påföljd mot personer (eller organisationer) som fällts för brott.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000136 Böter En påföljd som innebär att den som fällts får betala en summa pengar.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000135 Dödsstraff Påföljd mot en person som fällts för brott där den skyldige mister livet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000137 Fängelse En påföljd som innebär att den som fällts blir inspärrad för en avgränsad tid, eller tills vidare.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001198 Rättspsykiatrisk vård Dom som innebär att den dömde tvingas till någon form av psykiatrisk vård och den exakta tiden hänger på hur vården fungerar och läkares bedömning.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001199 Villkorlig dom Brottspåföljd för ett brott där påföljden inte bedöms kunna stanna vid böter men den dömde inte behöver avtjäna straffet i fängelse.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000113 (retired) Svarande Den som är åtalad i en rättegång och ska svara på anklagelserna.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000114 Tvistemål Om två parter är oense, utan att något brottsligt är inblandat, och inte kan komma överens kan det avgöras i en speciell form av rättsprocess.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000115 (retired) Vittne En person som framträder i domstolen och berättar om sina iaktagelser kring fallet som avgörs.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001287 (no label) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000108 Överklagande av dom Åtgärder från en eller båda parter efter ett utslag från en domstol om de inte är nöjda med utslaget.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000116 Förlikningar När ett tvistemål avgörs genom att parterna kommer överens vid sidan av själva domstolen.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000117 Medling När någon utomstående försöker få två tvistande parter att komma överens.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000118 Åtal Åtgärder som genomförs av åklagare för att få ett utrett fall behandlat av domstol.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001200 Nedlagd förundersökning När polis och förundersökningsledare bedömer att det inte finns förutsättningar att komma längre med en utredning.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000119 Rättvisa och rättigheter Att ett samhälle sköts så att medborgarna åtnjuter det som stadgas i landets lagar.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/04000000 Ekonomi, affärer, finans Allt som rör planering, produktion och utbyte av egendom. Jordbruk, dator- och IT-teknik, byggbransch och mark, energi och resurser, finans och affär, varutransport, makroekonomi, media, turism, transporter generellt.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000344 Ekonomi Saker som rör handel och ekonomin.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001171 Delningsekonomi Aktiviteter som syftar till minskad resursåtgång genom effektivare kapacitetsutnyttjande såsom delning av tillgång till varor och tjänster.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000346 Makroekonomi Storskaliga ekonomiska frågor på nationell eller högre nivå.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000365 Arbetsmarknadsstatistik Statistik som beskriver den nationella arbetsmarknaden.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000380 Bolån Upplåning av pengar för köp av mark eller fastighet eller för reparation eller renovering av fastighet, mot säkerhet, vanligtvis i en fastighet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000363 Branschorganisationer En intresseförening för företag i en viss bransch.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000348 Budget och budgetarbete En beräkning i förväg av alla inkomster och utgifter.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000350 Centralbanker Bank som utgör centrum för bankväsendet i ett land och har ansvar för sedelutgivningen, utlåningen till staten och andra banker med mera.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000356 Deflation Priserna på varor och tjänster sjunker eller handeln minskar.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000357 Ekonomisk tillväxt Ökning över tiden av produktionen av varor och tjänster i ett land, bruttonationalprodukten (BNP).
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000358 Ekonomiska indikatorer Specifika index, t ex lagersaldon och prisindex, som visar om ekonomin förbättras eller försämras.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000359 Bruttonationalprodukt Värdet av alla de varor och tjänster som framställs i ett land under ett år.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000360 Industriproduktion Industriell framställning av föremål.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000361 Lagerstatus Varor som inte har sålts utan förvaras av producent, grossist eller återförsäljare.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000362 Produktivitet Förhållandet mellan erhållet resultat och insatta resurser vid industriell produktion.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000366 Export Organiserad utförsel av varor eller tjänster från det egna landet till utlandet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000381 Fonder En samling värdepapper, ofta kallad för portfölj, som ägs av många människor tillsammans, vilka är andelsägare och som kan bestå av olika typer av aktie- eller räntebaserade värdepapper.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000349 Företag Självständig ekonomisk organisation för produktion av varor eller tjänster för vinnings skull.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001158 Entreprenörskap Processen att skapa, lansera och driva ett nytt företag.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001172 Små och medelstora företag Företag vars antal anställda, omsättning och balansräkning inte får överskrida vissa nivåer som är uppsatta av landet de verkar i.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001278 (no label) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000369 Import Organiserad införsel av varor från utlandet till det egna landet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000370 Inflation Ekonomisk utveckling som yttrar sig i fortlöpande allmän höjning av prisnivån och därmed försämring av penningvärdet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000373 Internationell handel Handel med varor och tjänster mellan länder.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000374 Handelsavtal Överenskommelse mellan två eller flera länder om villkoren för handelsförbindelser länderna emellan.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000375 Handelsbalans Skillnaden mellan värdet av ett lands export och värdet av dess import av varor.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000377 Handelspolitik Benämning på alla ekonomisk-politiska åtgärder med vilka avsikten är att påverka utrikeshandeln.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000376 Handelstvist Internationell dispyt om handelshinder, kartellverksamhet, prisdumpning med mera.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000372 Internationella ekonomiska organisationer Entiteter såsom Världsbanken, WTO och Unido, som verkar på en global nivå.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000378 Investeringar Satsning av ekonomiskt värde med grundad förhoppning om framtida avkastning, vanligtvis i produktiv nyttighet och så att pengarna binds en längre tid.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000351 Konsumenter Köpare av varor och tjänster.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000353 Konsumentfrågor Frågor kring priser, inflation/deflation och kvalitet på återförsäljarnivån.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000352 Konsumentförtroende Kunders företroende för den aktuella ekonomiska situationen.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000354 Krediter och skulder Ekonomisk tillgång som får disponeras mot räntekostnader och penningsumma, som man är skyldig att betala tillbaka.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000382 Marknadspriser Det monetära värdet av varor, tjänster, aktier eller obligationer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000347 Obligationer Köp- och säljbar skuldförbindelse som utgör del av större lån och som löses in till visst belopp då lånet förfaller.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000379 Penningpolitik Statliga åtgärder för reglering av penningväsendet och kreditmarknaden i ett land, särskilt genom centralbanken.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000383 Recession En mild form av lågkonjunktur och den vanligaste benämningen på en tillfällig nedgång i konjunkturen.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000371 Ränta Överenskommet pris på kredit som tas ut av långivaren, angivet i procent av lånesumman.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000367 Statligt bistånd Överföring av resurser till fattiga länder på förmånliga villkor med syftet att bidra till utveckling.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000368 Statsskuld De pengar som staten är skyldig till exempel andra länder.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000364 Tillväxtmarknad Marknader som representeras av utvecklingsländer, som strävar efter att bli en del av den globala ekonomin och som ibland behöver hjälp av internationella långivare.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000384 Tullavgifter En skatt enligt en tariff som betalas vid import eller export av varor över en landgräns, oftast för att utjämna prisdifferenser.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000355 Valutor Värdeförhållande mellan två valutor.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001279 (no label) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000170 Företagsinformation Information om enskilda företag, stiftelser, ekonomiska föreningar med mera.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000171 Företagsekonomi Ett företags ekonomiska situation.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000173 Aktieanalyser Råd om och analyser av aktier och fonder.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000186 Aktiehändelser Kungörelser om stora aktiehändelser, såsom delningar, stoppad handel, nya topp- och bottennoteringar med mera.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000177 Aktieutdelningar Besked om utbetalning av aktieutdelning.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000185 Aktieägare Innehavare av en eller flera aktier i ett företag.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000175 Aktieåterköp Program där ett bolag köper tillbaka aktier i det egna bolaget från aktieägarna.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000180 Bokslut Sammanställning av en juridisk persons ekonomiska ställning gällande helår eller delar av året.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000181 Stämmohandlingar Publicering av handlingar inför en bolagsstämma.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000178 Finansiella resultat Rapporter om företags finansiella resultat.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000179 Resultatprognoser Analytikers förväntningar på företags finansiella resultat.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000182 Finansiella svårigheter Indikationer på att ett företag har det finansiellt svårt, men inte har ansökt om konkurs ännu.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000174 Konkurser Nyheter om konkursansökningar.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000176 Kreditvärdering Granskning av en juridisk person för att bedöma dess ekonomiska status och förmåga att klara lån.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000183 Nyemissioner Erbjudande om försäljning av nyutgivna aktier, till exempel i samband med en börsintroduktion, för att kapitalisera ett bolag.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000186 Aktiehändelser Kungörelser om stora aktiehändelser, såsom delningar, stoppad handel, nya topp- och bottennoteringar med mera.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000175 Aktieåterköp Program där ett bolag köper tillbaka aktier i det egna bolaget från aktieägarna.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000187 Börsnotering Ett företag ger ut aktier till allmänheten för första gången, kallas även börsintroduktion.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000184 Omstruktureringar Förändring av ett företags struktur, exempelvis genom försäljning eller nedläggning av delar av verksamheten.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000184 Omstruktureringar Förändring av ett företags struktur, exempelvis genom försäljning eller nedläggning av delar av verksamheten.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000172 Redovisning och revision Registrering av ett företags eller en organisations inkomster, utgifter, skulder och tillgångar samt kontroll av detta.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000192 Marknadsföringsstrategi Planering av ett företags mål och försäljning av dess varor och tjänster för att uppnå målen.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000196 Affärsavtal Kontrakt avseende kommersiella aktiviteter.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000195 Bolagsstyrelse Utnämningar till eller förändringar i den grupp som tar de övergripande besluten i ett företag.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000199 Bolagsstyrning Tankegångar och bestämmelser om hur bolag ska ägas och styras.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000193 Bolagsstämma Sammanträde med bolagets aktieägare, högsta beslutande organ i ett aktiebolag.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000208 Forskning och utveckling Process som genom systematiskt arbete kan frambringa nya kunskaper och ökat vetande kring en produkt eller tjänst.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000204 Fusioner och förvärv Två eller fler företag som bildar ett nytt företag genom fusion, övertagande eller förvärv.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000197 Företagsavknoppning Skapandet av nya företag genom avknoppningar från befintliga företag.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000203 Företagsuppköp av ledningen Att företagsledningen tar kontrollen över ett företag genom att köpa aktierna i företaget.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000201 Företagsuppköp genom lån Att ta kontrollen över ett företag genom att köpa dess aktier för lånade pengar.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000198 Global handel Affärer som sker mellan parter i olika länder.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000202 Licensavtal Ett kontrakt som definierar villkoren för användning av någon annans immateriella egendom.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000205 Ny produkt eller tjänst En vara eller tjänst som inte tidigare har erbjudits marknaden.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001159 Offentlig upphandling Ett avtal, ingått efter ett formaliserat förfarande, om förvärv av varor eller nyttigheter där det allmänna (stat, landsting, kommun eller annan offentlig myndighet) står som beställare.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000206 Patent, upphovsrätt och varumärke Ensamrätt att exploatera en uppfinning, laglig rätt för upphovsman att ensam bestämma över användningen av sitt verk och lagligen skyddat namn eller kännetecken på varor och tjänster från en viss näringsidkare.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000207 Produktåterkallelse Ett beslut av ett företag att ta tillbaka eller reparera en defekt produkt.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000200 Samriskföretag Ett bolag som samägs av två eller fler företag.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000194 Årsredovisning Sammanställning av ett företags räkenskaper och information om dess förvaltning under ett räkenskapsår.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000188 Personal Personer som jobbar för ett företag och hur de hanteras.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000191 Aktieoptioner Rätt, men inte skyldighet, för en anställd i ett företag att köpa eller sälja aktier till ett visst pris vid eller före en viss tidpunkt.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000190 Företagsledning Nyheter om vd och andra ledande befattningar i ett företag, inklusive nyutnämningar och förändringar.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000189 Nedskärningar Planerade eller faktiska minskningar av personalstyrkan.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001230 (no label) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000385 Marknader och börser Organiserad handel med aktier, valutor, råvaror med mera.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000396 Aktier Andel med fast storlek i aktiebolag lika stor som alla andra andelar, ger rösträtt på bolagsstämma och del i vinst.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001141 Aktierusning Anmärkningsvärd prisrörelse hos en specifik aktie.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001137 Aktieråd En analytikers rekommendation kring en specifik aktie.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001138 Köpråd En analytikers rekommendation att köpa en specifik aktie.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001139 Råd att behålla En analytikers rekommendation att behålla en specifik aktie.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001140 Säljråd En analytikers rekommendation att sälja en specifik aktie.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000392 Lånemarknad Marknad där pengar kan lånas till bestämda räntesatser.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000393 Lån Innehav av annans egendom för eget bruk med skyldighet för låntagaren att återställa det lånade föremålet eller motsvarande värde till en bestämd ränta och vid en bestämd tidpunkt..
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000390 Obligationsmarknad Den del av kreditmarknaden som avser lån som vid sitt utgivande har en löptid på minst ett år.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000386 Råvarumarknad Handelsplats för standardiserad handel med råvaror och/eller handelsvaror, eller derivatinstrument baserade på dessa varor t ex bomull, olja, kol, metaller med mera.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000387 Energimarknad Handelsplats för el, gas, kol, olja och utsläppsrätter för koldioxid.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000388 Metallmarknad Handelsplats för metaller såsom koppar, stål, aluminium, zink med mera.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000389 Mjuk råvarumarknad Handelsplats för råvaror som odlas, såsom bomull, socker, sojabönor med mera.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000394 Säkerheter Marknad för aktier och obligationer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000395 Derivat Värdepapper, t ex optioner, vars värde påverkas av värdet på ett annat värdepapper, t ex aktier.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000391 Valutamarknad Den handel med valutor i vilken valutakurser bestäms.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000209 Näringsliv Gruppering av ekonomiska aktiviteter indelade efter produkter eller tjänster.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000252 Detaljhandel Företag som säljer produkter som tillverkats av andra till senare led i tillverknings-, distributions- och konsumtionskedjan.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000247 E-handel Varor som köps eller säljs med hjälp av internettjänster.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000250 Postorder Varor som säljs genom och leveras med hjälp av posten.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000253 Specialbutiker Detaljhandlare som specialiserat sig inom en särskild kategori, t ex skor eller verktyg.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000246 Varuhus Försäljningsställe med stor säljyta och med ett brett varusortiment.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000256 Energi och naturtillgångar Användning av naturtillgångar för affärsändamål som produktion och energiutvinning.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000257 Alternativ energi Den kommersiella verksamhet som framställer energi utan att förstöra miljön.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001207 Biobränsle Bränsle som tillverkas av produkter från biologiska processer istället för bränsle som tillverkas baserat på geologiska processer som fossila bränslen, kol osv.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000260 Elproduktion och -distribution Elnätet samt försäljningen av el på grossist- och återförsäljarnivå.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000261 (retired) Energiindustri Produktionen av energi utan fokus på någon speciell sektor.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001208 Geotermisk energi Energi som hämtas från geoteremiska processer där värme lagras i jordskorpan.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000258 Kol Utvinning av antracit och bituminöst kol för användning i energiproduktion.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000265 Kärnkraft Användande av radioaktivt material för produktion av el eller värme.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000266 (retired) Olja och gas, leverans Allt som rör olja och gas från raffinaderiet till distributionen.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000267 (retired) Olja och gas, utvinning Allt som rör olja och gas från upphämtningen till raffinaderiet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001209 Solenergi Energi som bygger på omvandling av solenergi i någon form.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001210 Vattenkraft Energi som genereras genom att leda vatten genom turbiner. Vattnet samlas ofta i dammar så flödet kan regleras efter behov.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001211 Vindkraft Energi som genereras i turbiner som sätts i rörelse av vind som driver någon form av propeller.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001243 (no label) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000268 Bensin Typ av lättflyktigt och brandfarligt bränsle för lätta eller snabbgående motorer, särskilt för personbilar.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000259 Diesel Bränsle för dieselmotorer och värmeanläggningar bestående av relativt svårflyktiga brännoljor, t ex tjockolja.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000262 Fotogen En petroleumprodukt som ofta används som motorbränsle i allt från båtar till jetplan, men också som bränsle i lampor.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000263 Naturgas Brännbar gas som erhålls ur jorden och som bildats genom förmultning av organiska ämnen, används som bränsle och industriråvara.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000235 Fastighets- och byggnadsindustri Allt som handlar om byggnader samt bygge, underhåll, förvaltning, uthyrning och försäljning av dem.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000241 Fastigheter Köp och försäljning av egendom av alla dess slag.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000239 Husbyggnad Bygge av bostäder för privat bruk.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000238 (retired) Infrastrukturbyggnad Storskaliga konstruktionsprojekt, t ex vägar, dammar, kontors- och fabriksbyggnader och arenor.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000237 (retired) Jordbruksfastigheter Jordbruksområden för produktion av livsmedel, inklusive mjölkprodukter, frukt, boskap och fisk.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000240 Markpriser Priset på land för specifik användning (kommersiellt, bostäder, jordbruk).
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000242 Renovering Återställande av en byggnad i ett tekniskt skick som motsvarar nyskick.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000236 Stadsbyggnad Utredning genomförd av ingenjörer och arkitekter som beskriver var och hur något ska byggas, t ex vägar, kontorsbyggnader och fabriker.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001245 (no label) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001246 (no label) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000271 Finans- och affärstjänster Tjänster som överför, vaktar eller håller koll på pengar och andra finansiella instrument eller utgör backup för kommersiella företag.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000292 Aktiemäklande Tjänster för att köpa och sälja aktier åt individer eller andra entiteter.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000273 Auktionstjänster Tjänster där varor är ute för försäljning och vid vilken spekulanterna efter hand avger allt högre bud och varan säljs till den högstbjudande.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000274 Banker Företag som förvarar, överför, tar emot eller delar ut pengar.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000277 Begravningsfirmor Företag som tillhandahåller tjänster för hantering av avlidna personer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000276 Bemanningsföretag Tjänster som hjälper personer att hitta ett arbete och som hjälper företag att hitta arbetskraft.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001164 Betalningstjänster Tjänster för att genomföra betalningar, inklusive kontanter, checkar, betalkort, internetbanker och betalningar med hjälp av datorer eller mobiltelefoner.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000272 Bokföring och revision Tjänster som hjälper till att systematiskt redovisa ekonomiska förhållanden och granskning att redovisningen är tillförlitlig.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000293 Bröllopstjänster Varor och tjänster för att genomföra en vigsel med tillhörande festligheter.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000291 Bud- och transporttjänster Företag som förbereder och fraktar paket och dokument åt individer eller företag.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000280 Ekonomisk rådgivning Företag som ger råd om hur en individ eller ett företag bör investera.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000281 Fastighetsskötsel Företag som hjälper till med städning av bostäder eller affärslokaler.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000279 Försäkringar Tjänster som låter individer betala små belopp regelbundet för att skydda sig ekonomiskt mot stora oväntade händelser.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000282 Juridiska tjänster Tjänster som hjälper individer eller företag att tolka och förhålla sig till nationella, regionala eller lokala lagar.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001162 Kapitalförvaltare Tjänster för att få tillgångar att växa genom investering i aktier, fonder och dylikt.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000275 Konsulter Leverantörer av expertkunskap inom ett specifikt område, vanligtvis under en avtalad tid.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001163 Kundvård Skapandet och upprätthållandet av relationer till kunder för att öka försäljningen.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000284 Marknadstrender Utvecklingsriktning styrd av konsumentbeteende.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000283 Marknadsundersökningar Undersökning av möjligheterna att sälja en viss vara eller tjänst.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001136 Mässor Större utställning med viss typ av varor från flera olika försäljare, vanligtvis avsedd för återförsäljare.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000287 Privata investeringar En individs personliga finanser och ekonomiska satsningar.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000285 Privatekonomi En individs inkomster, utgifter, tillgångar och skulder.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000286 Privatinkomster Pengar som en person tjänar och som står denne fritt att använda.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000288 Skönhetsindustri Tjänster för att ta hand om en individs kropp, såsom hårfrisering, massage och nagelvård.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000289 Tryckerier Produktion av tryckt material såsom skyltar, flygblad och reklambad.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000290 Uthyrningsfirmor Företag som hyr ut saker, såsom bilar, kläder och verktyg.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000278 Vårdgivare Företag som tillhandahåller tjänster inom hälso- och sjukvård.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001160 Hantverk Produkter eller tjänster som framställs med enkla metoder och verktyg, till skillnad från industriell massproduktion.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000225 Informationsteknologi Saker som handlar om databearbetning eller överföring av information mellan datorer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000227 Datanätverk Kommunikations­nät som är sär­skilt av­sett för över­föring av data.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000229 Datasäkerhet Allt som rör säkerhet för it-system.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000226 Hårdvara Maskinell utrustning i dataanläggning, det vill säga själva maskinen, skivminnen, terminaler med mera.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001161 Internet of Things Vardagsföremål som hushållsapparater, kläder och accessoarer, men även maskiner, fordon och byggnader, med inbyggd elektronik och internetuppkoppling, vilket gör att de kan styras eller utbyta data över nätet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000230 Kretskort och datorkomponenter Grundläggande komponenter som tillsammans blir fungerande elektriska apparater som t ex datorer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000231 Mjukvara Datorprogram som, vid installation i hårdvara, utför specificerade funktioner.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000228 Satellitteknik Hårdvara och mjukvara som möjliggör kommunikation mellan apparater placerade på jorden och satelliter i omloppsbana runt jorden.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000233 Telekomtjänster Tjänster som tillhandahålls av kommersiella företag för att underlätta kommunikationen mellan telefoner eller datorer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000232 Telekomutrustning Varor som underlättar överföring av data eller röstmeddelanden, t ex telefoner, växlar och modem.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000234 Trådlös teknik Överföring av information på andra sätt än genom kablar.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000217 Kemisk industri Naturliga eller skapade ämnen som används för att producera annat material.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000218 Bioteknik Det tekniska utnyttjandet av celler och cellbeståndsdelar för att framställa eller modifiera produkter, som används inom samhällssektorer som hälsovård, livsmedelshantering och jordbruk.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000219 Gödningsmedel Naturligt eller tillverkat material som på olika sätt och i olika former tillförs jorden för att öka dess avkastning.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000220 Hälso- och skönhetsprodukter Kemikalier och andra substanser som använd för att framhäva en persons utssende eller doft.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000223 Läkemedelsproduktion Framställandet av mediciner ur diverse kemikalier och naturliga substanser.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000221 Mineraler & metaller Den del av kemin som handlar om mineraler och metaller.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000222 Organisk kemi Den del av kemin som handlar om människor, djur och kolbaserade substanser.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000224 Plaster och syntetiska kemikalier Naturliga eller skapade ämnen som används för att framställa plast och andra konstgjorda substanser som används inom tillverkningsindustrin.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000243 Konsumentvaror Varor som produceras för och säljs till individer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000244 Drycker Drickbar vätska, med eller utan alkohol.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000251 Förbrukningsvaror Varor som förbrukas förhållandevis snabbt, t ex tändare, pennor och glas.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000255 Grossister Distributionsled som förmedlar varor till detaljhandeln och större förbrukare, det vill säga inte till privata konsumenter.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000245 Kläder Plagg som människor bär på kroppen, till exempel tröjor, skjortor, kjolar, klänningar och byxor.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000254 Leksaker Föremål som är avsett att användas vid lek.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000249 Lyxvaror Varor som säljs till ett högt pris, t ex läderväskor och smycken.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000248 Mat Föda som regelbundet måste tillföras kroppen för att livsfunktionerna ska uppehållas.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001258 (no label) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001289 (no label) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001170 Logistik Materialflöde inom företag eller organisationer, vanligtvis med huvudsyftet att åstadkomma metoder för att rätt material skall finnas på rätt plats vid rätt tid.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000304 Medier Olika sätt att distribuera och presentera nyheter för allmänheten.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000310 Dagstidningar och magasin Den kommersiella verksamhet som producerar pappersprodukter innehållande nyheter och information.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000307 Filmindustrin Den kommersiella verksamhet som ägnas åt inspelning, bearbetning, förvärv, distribution, visning, försäljning och uthyrning av film.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000306 Förlagsindustrin Den kommersiella verksamhet som producerar och säljer böcker, både skönlitteratur och facklitteratur.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000311 Internetbaserade medier Den kommersiella verksamhet som distribuerar nyheter och information genom datornätverk för allmän konsumtion.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000308 Musikindustrin Den kommersiella verksamhet som omfattar publicering och försäljning av musik i olika former, främst fonogram eller digitala filer via internet, men även noter samt industriell tillverkning av och handel med musikinstrument och apparater för in- och avspelning av musik.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000309 Nyhetsbyråer Kommersiella företag som producerar och distribuerar nyheter i text, bild och rörlig bild.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000312 Pr Den kommersiella verksamhet som marknadsför produkter eller tjänster med hjälp av reklam, direktkontakt eller annonser.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000313 Radioindustrin Den kommersiella verksamhet som producerar, distribuerar och sänder radioprogram.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000305 Reklam Metoder för att marknadsföra varor och tjänster med hjälp av video, grafik eller text.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000314 Satellit- och kabelleverantörer Den kommersiella verksamhet som tillhandahåller tv med hjälp av satellit- eller kabelöverföring.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000315 Tv-industrin Den kommersiella verksamhet som producerar, distribuerar och sänder tv.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000316 Metaller och mineraler Anrikning av malm för att producera metaller
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000317 Byggmaterial Tillverkning av material som används i byggindustrin, såsom väggskivor.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000320 Gruvdrift Verksamheten med att gräva efter metaller, råmaterial såsom kol samt ädelstenar såsom diamanter.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000318 Guld och värdefulla metaller Gruvdrift, anrikning och försäljning av guld och andra ädla metaller.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000321 Icke-järnmetall Gruvdrift, anrikning och försäljning av koppar, zink, aluminium och andra icke järnhaltiga metaller.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000319 Järn och stål Gruvdrift, anrikning och försäljning av järnhaltiga metaller.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000210 Naturbruk Processer kring att framställa naturliga material för konsumtion.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000215 Djurhållning Uppfödning av djur för framställning av mat.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000213 Fiskerinäring Uppfödning eller insamlande av fisk.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000212 Jordbruk Utnyttjande av mark till åkerbruk eller bete för produktion av livsmedel, fodermedel och råvaror till energiändamål eller till vidare industriell förädling eller beredning.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000214 Skogsbruk Verksamhet där skog utnyttjas för produktion av virke för efterföljande bearbetning och användning.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000211 Vattenodling Odling i vatten av fisk, skaldjur och alger.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000216 Vinodling Framställandet av vin, från vinrankan till den färdiga produkten.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000322 Processindustri Den kommersiella verksamhet som omvandlar råmaterial till användbara produkter.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000323 Destillerier och bryggerier Tillverkning av alkoholhaltiga drycker.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001169 E-cigaretter Laddningsbar patron som fylls med vätska som förångas när den dras in i lungorna, avsedd att användas som substitut för tobaksrökning.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000328 Ej alkoholhaltig dryck Tillverkning av alkoholfria drycker.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000327 Gummi Tillverkning av produkter (t ex handskar, slangar, skyddskläder) i vilka naturgummi och syntetiskt gummi till betydande del ingår som basråvara.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001168 Husdjursprodukter och -tjänster Hygienprodukter samt omvårdnad och näring till djur som lever under människans vård och kontroll.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000325 Inredning och möbler Tillverkning av möbler, tapeter, färg och annat material för inomhusdekorering.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000329 Kläder och textilier Tillverkning av material för att klä människor, möbler och andra föremål.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000324 Livsmedelsindustri Framtagande, distribution och försäljning av varor som regelbundet måste tillföras kroppen för att livsfunktionerna ska uppehållas.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001167 Medicinsk utrustning Tillverkning av medicinska eller kirurgiska produkter som används för diagnosticering och behandling av sjuka.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000326 Papper Tillverkning av papper för att skriva, slå in, trycka eller paketera.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000330 Tobak Odlandet, producerandet och försäljningen av tobak.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000337 Transport Olika sätt att förflytta folk och varor från en plats till en annan.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000338 Flygtransport Kommersiell förflyttning av folk eller varor med hjälp av flygplan.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000340 Järnvägstransport Kommersiell förflyttning av folk eller varor med hjälp av tåg och och järnvägar.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000343 Sjötransport Kommersiell förflyttning av folk eller varor med hjälp av båtar, skepp och vatten.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000342 Trafik Samtidig rörelse på begränsad yta av ett antal transportmedel längs särskilt inrättade färdvägar till lands, till sjöss eller i luften.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000341 Vägtransport Kommersiell förflyttning av varor med hjälp av lastbilar och vägar.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000331 Turistindustri Industrin kring turism och fritidssysselsättningar.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000332 Casinon Affärsverksamhet som går ut på att erbjuda lokaler för spel där utgången helt eller huvudsakligen bestäms av slumpen.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000333 Hotell och logi Affärsverksamhet som går ut på att erbjuda tak över huvudet och mat till resenärer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000336 Researrangörer Företag som paketerar resor i form av transport, boende och aktiviteter.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000335 Restaurang och catering Affärsverksamhet som går ut på att servera färdig mat till stora eller små grupper av kunder.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000334 Sport- och fritidsprodukter Tillverkning av varor som används till fritidssysselsättningar.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000294 Verkstadsindustri Tillverkare av elektrisk, elektronisk och mekanisk utrustning.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000296 Bilindustri Produktion av bilar och komponenter som behövs för att tillverka bilar.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000298 Elutrustningar Produktion av stora och små elektroniska varor för användning i hemmet eller affärsverksamheten.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000295 Flyg- och rymdindustri Produktion av flygplan och rymdfarkoster samt komponenter som behövs för att tillverka dessa.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000297 Försvarsindustri Produktion av vapen, stridsvagnar, kanoner, fartyg med mera för användning av militära och icke-militära försvarsstyrkor.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001166 Järnvägsindustrin Produktion av tåg, järnvägar, signalsystem samt drift och underhåll av dessa.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001165 Kapitalvaror Varaktiga produkter som används vid produktionen av andra varor eller tjänster.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000300 Komponenttillverkning Produktion av mekansika, elektroniska eller elektriska produkter som behövs för att tillverka andra produkter.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000302 Maskintillverkning Produktion av turbiner, motorer, fläktar, pumpar och andra komponenter till motordriven utrustning.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000301 Mätinstrumenttillverkning Produktion av instrument för kalibrering samt mätning av t ex hastighet, tryck och distans.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000299 Tunga maskiner Produktion av kranar, bulldozers och liknande för användning i stora konstruktionsprojekt.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000303 Varvsindustri Produktion av fartyg, ubåtar och pråmar.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001244 (no label) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000269 Avfallshantering och bekämpning av föroreningar Den kommersiella verksamhet som hanterar avfall och bevakar utsläpp.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000270 Färskvattenförsörjning Den kommersiella verksamhet som förser människor med rent vatten.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/12000000 Etik och religion Allt som rör den mänskliga existensen i förhållande till teologi, filosofi, etik och andlighet. Sekter, tro, frimurare, kyrkliga och religiösa organisationer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000687 Interreligiös dialog Alla former av kommunikation mellan olika religioner.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000657 Religiös tro Religiöst bestämd livshållning och livstolkning.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000658 Buddhism En öster­ländsk religion som lägger stor vikt vid fri­görelsen från det världsliga.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000685 Daoism En kinesisk vishetslära som förespråkar ett enkelt liv i samklang med naturen.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000675 Frimureri Den verksamhet som bedrivs av hemliga ordenssällskap som vill verka för medlemmarnas personliga utveckling till bättre människor.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000676 Hinduism En indisk religion med tro på själavandring och det gudomligas närvaro i varje del av världsalltet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000677 Islam Monoteistisk religion som räknar Muhammed som profet och Koranen som helig skrift.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000678 Jainism En indisk religion som är besläktad med buddhismen.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000679 Judendom Monoteistisk religion baserad på Gamla testamentet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000673 Konfucianism En kinesisk vishets- och samhällslära, baserad på idéer från tänkaren Konfucius.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000659 Kristendom Den religion som utgår från Jesus Kristus och hans predikningar.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000660 Ekumenik Samlande benämning på kyrkliga enhetssträvanden.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000662 Gammalkatolicism En sammanslutning av självständiga och episkopalt styrda kyrkor, som står utanför gemenskapen med påven och den romersk-katolska kyrkan.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000671 Katolicism Den form av kristendom som utövas inom den stora, internationella kyrka som har sitt centrum i Rom och som är dominerande bland annat i Sydeuropa och Latinamerika.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000672 Konkordat Avtal mellan en stat och den romersk-katolska kyrkan.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000661 Mormonism En kristen rörelse som tror på Mormons bok och Joseph Smiths uppenbarelser.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000663 Ortodox kristendom En kristen riktning, särskilt verksam i Östeuropa, som karaktäriseras av dess fortsatta tro på kyrkofäderna och dessas liturgi.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000664 Protestantism En kristen riktning som uppkom genom utbrytning ur den katolska kyrkan och omfattar lutheraner och reformerta.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000665 Anglikanism Den läromässiga, liturgiska och etiska hållning som utmärker den engelska statskyrkan.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000666 Baptism En kristen riktning som hävdar att dopet måste föregås av ett medvetet val och som därför förkastar barndopet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000667 Lutheranism Sammanfattande benämning på de kyrkor och det fromhetsliv som utgår från Martin Luther och den lutherska reformationen.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000668 Mennoniter Medlemmar av en protestantisk, pacifistisk församlingsrörelse, som eftersträvar en kyrka fri från statlig inblandning och att församlingarna ska bestå av troendedöpta.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000669 Metodism En frikyrklig rörelse med inriktning på noga planerat fromhetsliv.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000670 Reformert kristendom En utveckling inom kristendomen för att förändra kyrkan, ett exempel är kalvinism. Den betonar att Gud har all makt och att Bibeln ska styra både kyrkan och samhället.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000674 Kulter och sekter Religiösa grupperingar som karaktäriseras av en diffus organisation och av ett i förhållande till andra religiösa grupper avvikande trossystem.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000686 Moonrörelsen Tidigare namn på Familjefederationen för världsfred och enighet, en nyreligiös rörelse grundad i Busan i Sydkorea av Sun Myung Moon.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000680 Naturreligioner Dyrkan av naturliga element, såsom eld, vatten, träd och berg.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000682 Scientologi En psykologiserande, delvis kommersiell frälsningsrörelse, kännetecknad av idéer om självförverkligande genom personlig andlig kraft.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000683 Shintoism En japansk religion i vilken naturgudar och döda hjältars andar dyrkas genom offergåvor, danser med mera.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000684 Sikhism En religion i framför allt Punjab i norra Indien, som har utvecklats ur hinduismen, men lär att det bara finns en gud.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000681 Zoroastrism En persisk religion, numera mest utövad i Indien, som följer den iranske profeten Zarathustra.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000697 Religiösa byggnader En anläggning där en grupp kan utföra religiösa riter, t ex en moské, en kyrka, ett hus eller ett tält.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000698 Kyrkor En byggnad som används för olika riter inom kristendomen.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000699 Moskeér En byggnad som används för olika riter inom islam.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000700 Synagogor En byggnad som används för olika riter inom judendomen.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000701 Tempel En byggnad som används för olika religiösa riter.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000689 Religiösa händelser Händelser som berör en religion, men inte religiösa högtider.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000690 Religiösa högtider Helig eller högtidlighållen dag inom en religion, som ibland också är en allmän helgdag.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000695 Jom kippur Försoningsdag inom den judiska religionen firad på hösten.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000691 Jul En kristen högtid till minne av Kristi födelse kring den 25 december.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000693 Pingst En kristen högtid som firas (i maj eller juni) till minne av det tillfälle då apostlarna enligt Bibeln uppfylldes av helig ande.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000692 Påsk En kristen vårhögtid till minne av Jesu korsfästelse och uppståndelse.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000694 Ramadan Den muslimska fastemånaden.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001271 (no label) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001272 (no label) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000696 Religiösa ritualer Etablerade religösa riter, såsom mässa, dop och bönemöten.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001273 (no label) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000702 Religiösa institutioner Den lagliga och sociala fördelningen mellan religiösa institutioner och statsangelägenheter.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000688 Religiösa konflikter Konflikter som blandar in religiösa meningsskiljaktigheter.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000703 Religiösa ledare Personer som har en rituell, juridisk eller annan ledande roll i sin kyrka eller religion.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000704 Påven Den högsta ledaren för romersk-katolska kyrkan.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000705 Religiösa texter Texter som anses heliga eller viktiga för en kyrka eller religion.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000706 Bibeln Kristendomens heliga bok, inkluderande Gamla och Nya testamentet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000707 Koranen Islams heliga bok.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000708 Toran Judendomens heliga skrifter.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/10000000 Fritid och livsstil Aktiviteter ägnade att ge njutning, avslappning, rekreation utanför betald arbetstid, inklusive mat och resor. Spel, tips och lotterier, gastronomi, hobbyer, semester, turism.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000538 Fritid Aktiviteter som utförs under en persons fritid och utan organiserade tävlingsinslag.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000560 Fritidsaktiviteter Aktiviteter som görs på ledig tid för nöjes skull eller som avslappning.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000917 Dyksport Samlingsbegrepp för olika grenar med dykning under vatten.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000561 Fiske En fritidsaktivitet där man med hjälp av beten, vapen och fällor försöker fånga vattenlevande djur.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000562 Jakt Försök till fångande eller dödande av vilt genom uppspårning, förföljande eller dylikt.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001142 Klättring och vandring Sportsliga aktiviteter i bergen.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001241 Ridning Fritidsaktivitet där personen sitter på en häst. Inomhus eller utomhus.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000550 Hobby Aktiv verksamhet som man regelbundet och av renodlat intresse ägnar sig åt på fritiden, ofta med inslag av skapande.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000566 Bilar Intresse för nya och gamla bilar.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000567 Cyklar Intresse för nya och gamla cyklar.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000568 Mat och dryck Intresse för mat och dryck, matlagning och dryckesframställning.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001253 (no label) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001254 (no label) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000571 Motorcyklar Intresse för nya och gamla motorfordon med två eller tre hjul.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001247 (no label) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000539 Klubbar och föreningar Organisationer med medlemmar som delar ett intresse.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000553 Nöjeslokal En plats dit folk går för att bli underhållna eller roade.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000555 Bar Lokal för öl-, vin- och spritservering vid disk ofta i anslutning till restaurang.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000556 Kafé Lokal där det framför allt serveras kaffe, te och läskedrycker samt bakverk och smörgåsar.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000557 Nattklubb Lokal med musik och dans, ibland med artistuppträdanden, som har öppet på natten efter vanliga restaurangers stängningstid.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000554 Nöjesfält Stationär eller ambulerande nöjespark med bland annat karuseller och andra åkattraktioner.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000558 Restaurang Offentlig lokal för servering av måltid mot betalning.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000559 Sportanläggningar Byggnader där sportevenemang äger rum.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000563 Resor Resor för nöjes skull, turistresor.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000564 (retired) Turism Människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför den vanliga omgivningen, ibland som en del av en grupp.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000551 Semester Arbetstagares årliga, av arbetsgivaren betalda, ledighet för rekreation.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000552 Helgdagar Allmänt arbetsfri dag.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001267 (no label) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001268 (no label) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001269 (no label) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001270 (no label) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000540 Spel Benämning på tidsfördriv, vanligen i tävlingsform, för en eller flera personer, utövade efter vissa regler och vanligen med någon sorts hjälpmedel eller rekvisita.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000543 Barnspel Spel som har utformats för, och oftast spelas av, barn.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000547 Brickspel Spel som spelas med brickor, t ex domino.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000541 Brädspel Ett tärningsspel med brickor som ska flyttas runt ett bräde.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000548 Datorspel Benämning på videospel, ett datorspel avsett att kopplas till en tv-apparat, som på sin bildskärm visar spelförloppet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000542 Kortspel Spel i vilket man använder kort.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000546 Kryss och pyssel Korsord och andra logiska gåtor.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000544 Tärningsspel Spel i vilket deltagarna tilldelas poäng i enlighet med utfallet av tärningskast.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000545 Utomhusspel Spel som utövas utomhus.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000549 Spel och lotteri Spel där deltagarnas vinstmöjligheter helt eller delvis är beroende av slumpen.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000565 Livsstil Yttre sätt att leva sitt liv.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000569 Ekologisk mat Mat som är framodlad utan konstgödsel eller kemiska föreningar.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001143 Fester Sammankomst med riklig förtäring av god mat och dryck, för deltagarnas nöje, ibland med dans.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000570 Hem och trädgård Intresse för hus och lägenheter, deras möblering, inredning med mera.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001255 (no label) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001256 (no label) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001257 (no label) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000572 Trender Intresse för utvecklingen av stil, mode och design.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001250 (no label) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001251 (no label) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001252 (no label) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001239 Motion & hälsa Fysiska aktiviteter som mest utförs för personens egen skull och inte för att utveckla idrottsliga färdigheter
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/03000000 Katastrofer och olyckor Naturliga eller av människan skapade händelser som orsakar död eller skada för människor eller skador på ting och egendomar.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000167 (retired) Beredskapsplanering Planer för aktiviteter som vidtar vid plötsligt uppkomna krissituationer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000148 Katastrofer Mer allvarliga akuta oönskade händelser.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000150 Brand Större eld som inte är under kontroll och som uppstått genom en olyckshändelse eller är olovligt anlagd.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001202 Skogsbrand Brand som i huvudsak gäller vegetation (skog) som brinner ner.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000151 Naturkatastrofer Olika former av olyckor och skador som orsakas av händelser i naturen.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000153 Jordbävningar Rörelser i jordens kontinentalplattor som orsakar skador på ytan. Storleken mäts enligt Richterskalan.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000155 Jordskred När större mängder jord och/eller grus släpper och rasar ned.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000156 Laviner När snö samlats på en sluttning och plötsligt släppper och rasar ned.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000152 Torka När vattnet tar slut i ett område och det går så långt att mark och växter tar skada.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000159 Vulkanutbrott Utgjutandet och utslungandet av magmatiskt material på jordytan.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000157 Väderkatastrofer Olika former av olyckor och skador som orsakas av vädret.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000158 Stormar Väder med mycket hård vind, ofta med förstörelse som följd.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001280 (no label) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000154 Översvämning När vattennivån stiger över marken intill vattendraget. Kan exempelsvis orsakas av snösmältning, kraftigt regn eller havsvågor.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000149 Svält När en större mängd människor i ett område blir utan mat så deras hälsa hotas.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000168 Katastrofhjälp Organisationer som har som syfte att hjälpa personer utan hem, mat och vatten vid plötsligt uppkomna krissituationer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000139 Olyckor och akuta händelser Mer eller mindre akuta oönskade händelser.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000141 Arbetsplatsolyckor Oönskade händelser på arbetsplatser som leder till att personer och/eller egendom skadas.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000142 Kärnkraftsolyckor Oönskade händelser på ställen som ingår i produktion av kärnkraft.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000161 Byggnadsolyckor Oönskade händelser med byggnadsverk inblandade.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000140 Explosioner När någon form av sprängmedel detoneras.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000143 Transportolyckor Oänskade händelser med transportfordon.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000144 Luftfartsolyckor Oönskade händelser med farkoster i luften eller rymden.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000145 Sjöfartsolyckor Oönskade händelser med en eller flera fordon på vatten.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000147 Trafikolyckor Oönskade händelser mellan fordon på vägar.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001201 Viltolycka Trafikolycka där vilda djur är inblandade.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000146 Tågolyckor Oönskade händelser med rälsburna fordon.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000160 (retired) (no label) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000162 (retired) (no label) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000163 (retired) (no label) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000164 (retired) (no label) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000165 (retired) (no label) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000166 (retired) (no label) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/01000000 Konst, kultur och nöje Ämnen som rör utveckling och förfining av det mänskliga medvetandet, av intressen, färdigheter, smak och känslor, inklusive sådant som språk, radio, och tv.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000002 Konst och underhållning Alla former av konst och underhållning som inte hör till nöje.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000003 Animation Rörlig bild skapad av en serie teckningar, lerfigurer etc med små förändringar från en bild till nästa.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000007 Dans Personer som rör sig och uttrycker en känsla eller överför ett budskap.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000008 Balett Klassisk dansstil med steg, positioner och gester.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000009 Modern dans Teatralisk dansstil som inte är begränsad till klassiska uttryck.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000010 Traditionell dans En dansstil som oftast förekommer som en social aktivitet, ibland kopplad till lokala kulturella traditioner.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001181 Festivaler Tillställningar där flera framträdanden inom en eller flera konstformer samlas på samma ställe. Tillställningarna är ofta återkommande på samma plats år efter år.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000006 Filmfestivaler Nationella eller internationella samlingar där filmer visas, priser delas ut och branschfolk träffas.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000005 Film Rörliga bilder med en handling som uttrycker en känsla eller överför ett budskap.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001135 Konstutställning Ett tillfälle då en eller flera konstverk visas upp i en lokal, vanligtvis under en avgränsad period.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000013 Litteratur Uttryck av känslor eller överförande av budskap via skriftspråk.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000014 Drama Skrivna berättelser som är avsedda att framföras av skådespelare.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000016 Facklitteratur Skrivna texter som baseras på fakta.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000017 Poesi Skrivna texter som förutom innehåll även förmedlar en känsla via formatet, som kan följa ett visst versmått eller vara fritt.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000015 Skönlitteratur Skrivna berättelser som inte bygger på fakta utan på författarens fantasi.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000011 Mode Design av kläder och tillbehör för att uttrycka en känsla eller överföra ett budskap.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000012 Accessoarer och smycken Accessoarer till kläder, såsom ringar, halsband och örhängen.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001248 (no label) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001249 (no label) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000018 Musik Uttryck av känslor eller överförande av budskap genom att använda röst och/eller instrument med olika ljud, toner och harmonier.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000020 Musikframträdande Framföra sång och/eller musik inför publik.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000021 Musikgenre En vedertagen genre inom musik.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001189 Barnmusik Musik som är gjord speciellt för barn. Lätta melodier och texter som är enkla att följa med i. Ofta med rörelser till.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000023 Country En musikstil med rötter i södra USA, ofta bestående av ballader eller dansmelodier och spelade på stränginstrument.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001187 Dansband Svensk term för lättlyssnad musik som passar bra att dansa par-dans till.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001188 Elektronisk dansmusik (EDM) En bred genre av elektroniskt baserad dans-musik.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000024 Folkmusik Musik som härstammar från äldre folkliga traditioner och som ofta berättar en historia.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001184 Hip Hop En musikstil som utvecklades av afro-amerikaner i amerikansks storstäder under 1970-talet. Rap är en form av rytmiskt tal.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000025 Jazz Musik med blandade harmonier, ofta improviserat.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000022 Klassisk musik Musik som följer klassiska metoder och uttryck när det gäller harmonier och rytmer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001186 Metal En musikstil som utvecklades främst i Storbritannien under sena 60-talet och tidiga 70-talet. Med rötter i blues och rock blev ljudbilden tyngre och snabbare.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000026 Pop Musikstil som är allmänt tillgänglig och komponerad för att locka många lyssnare.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001185 R&B En musikstil som utvecklades bland afro-amerikaner under 1940-talet. Benämningen har levt kvar, men skiftat i betydelse.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000027 Rock Musikstil som utvecklades i USA under slutet av 1940-talet och början av 1950-talet. Den blandade influenser från tidigare afro-amerikanska musikstilar som gospel, blues, jazz, boogie woogie och rythm'n'blues.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000019 Musikinstrument Objekt som används för att skapa ljud i ett konstnärligt syfte.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001179 Serie Ett sammanhållet set av program som sänds under samma titel, ibland över flera säsonger.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000004 Serieteckningar Bilder framställda på andra sätt än med kamera. Enstaka bilder eller serier av bilder, ofta i form av satir eller komik.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000029 Teater Uttryck av känslor eller överförande av budskap via en historia som framförs genom dialog, musik, och/eller fysiska uttryck.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001180 Dramatisk teater En teatergenre där ett drama eller en komedi framförs uteslutande med tal och agerande av skådespelare på en scen.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000030 Musikteater Uttryck av känslor eller överförande av budskap via en historia som framförs genom dialog, musik eller fysiska uttryck, såsom musikaler och operetter.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001133 Musikal Teater där musik och sång är en betydelsefull del av själva historieberättandet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000028 Opera Framförande av musikaliska verk, ofta dramatiska, av klassiskt skolade sångare och musiker.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001134 Operett Påminner om opera men där både handling och musik är mer lättsamt och humoristiskt.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001191 Revy Dramaföreställningar som är en satir över något som hänt under det gångna året
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001190 Stand up comedy Typ av underhållning, där en person står på scen och pratar till publiken. Ofta skämtsamt men med en allvarlig underton och ibland svidande satir.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000031 Visuella konstformer Olika former av verk som i första hand appelerar till det visuella, såsom keramik, teckningar, skulpturer, foto och video.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000032 Arkitektur Den mer visuella delen av att bestämma hur byggnadsverk, monument och anlagda områden ska se ut.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000033 Design När man artistiskt bestämmer hur något ska se ut, kan vara så vitt skilda saker som smycken och interiörer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000036 Fotografi En form av visuell konst där avbildande utrustning används, t ex analog eller digital kamera.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000035 Måleri En form av visuell konst där pensel och olika färger används.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000037 Skulptur En form av visuell konst där föremål framställs av någon form av fast material som exempelvis sten, trä eller lera.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001205 Smide Hantverk där man bearbetar upphettad metall med verktyg för att tillverka nyttoföremål eller prydnadsföremål.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000034 Teckning En form av visuell konst där pennor, kritor och liknande används.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001203 Textil Hantverk där olika former av fiber används för att producera praktiska och/eller dekorativa objekt.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001204 Träsnide Hantverk där man använder trä och olika verktyg för att producera föremål eller detaljer till föremål. För nytta eller prydnad.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000038 Kultur Gemensamma idéer, seder, traditioner och konst hos en grupp människor.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000043 Bibliotek och museum Institutioner som samlar böcker, musikinspelningar, filmer, konstverk och gamla saker från olika tidsepoker och låter intresserade titta på dessa och i vissa fall låna hem dem.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000044 Kulturarv Platser med någon form av påminnelse för att något hänt där eller befunnit sig där. Kan också vara en plats som utsetts för att vara ett minnesmärke för något som hänt någon annanstans.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000041 Kulturell fest eller händelse En händelse som firas av en grupp personer med samma intresse och som fokuserar på en karakteristisk aspekt av gruppen och dess traditioner.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000039 Kulturhistoria Hur kultur utvecklats under olika tidsperioder.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000040 Seder och traditioner Beteende hos en grupp människor som utvecklats över tid.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000042 Språk En metod för mänsklig kommunikation, antingen skriftlig eller muntlig, som består av ord som sätts samman på ett sätt som utvecklats över tid inom en grupp människor som därmed kan kommunicera med varandra.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000045 Massmedier Text, ljud och bild som satts ihop för att presenteras för en större publik.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000048 Internetmedier Nyheter som distribueras via internet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000046 Nyhetsmedier Massmedier som har som första syfte att samla in och presentera sådant som är nytt för sin respektive publik.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000049 Periodiska tidskrifter Sammanställningar av material som är mer specialicerat och som publiceras regelbundet, men mer sällan än tidningar.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000050 Radio Program som bara består av ljud och distribueras trådlöst eller via internet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001182 Sociala medier Innehåll som görs tillgängligt av både företag och enskilda via forum på internet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001192 Influencers Personer som lägger ut saker på nätet, får många följare och därmed influerar dem.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000047 Tidningar Regelbundet producerade publikationer som innehåller nyheter och andra saker som är av intresse för läsarna. Var tidigare uteslutande distribuerat i pappersform, men nya tekniska lösningar används numera.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000051 Tv Program som har både ljud och bild och distribueras trådlöst eller via internet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/16000000 Krig, konflikter och oroligheter Socialt eller politiskt motiverade protester och/eller våldshandlingar. Terrorism, väpnade konflikter, social oro, statskupper, Gerillaaktiviteter, massakrer, upplopp, våldsamma demonstrationer, krig.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000073 Fredsprocess Åtgärder för att göra slut på ett krig eller en konflikt, ofta genom fredssamtal eller -avtal.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000074 Fredsmäklare Person eller organisation som initierar och genomför en fredsprocess.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000075 Fredsplan En strategi för att uppnå fred i ett krigs- eller konfliktområde.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000076 Fredssamtal Diskussioner mellan länder, regioner eller geopolitiska entiteter i krig eller konflikt, ofta med en medlare, med målet att uppnå en lösning som leder till fred.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000080 Krigsfångar Personer som har blivit tillfångatagna och fängslade under krig.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000071 Massaker Samtidigt dödande av många människor, ofta civila, under krigstid.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000072 Folkmord Systematiskt dödande av en folkgrupp eller delar av en folkgrupp.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000056 Militära konflikter Dispyter mellan väpnade trupper, inte nödvändigtvis formella krig.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000057 Gerillakrig Krigföring som avser att beröva motståndaren en etablerad kontroll över ett område, främst genom rörlig strid av talrika mindre förband, vilka under lång tid utför sabotage och eldöverfall.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000058 Internationell militär intervention Tillfälligt användande av internationella trupper i ett land eller en region, som behöver hjälp från utsidan för att lösa en kris.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000059 Fredsbevarande styrkor Militära trupper från olika länder som under ett samlande internationellt styre upprätthåller freden i konfliktområden.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000062 Krig Tillstånd av väpnad kamp i stor skala mellan nationer eller andra geopolitiska entiteter.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000063 Inbördeskrig Krig mellan olika grupper inom en och samma nation, ibland med målet att dela landet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000064 (retired) Krigsbrott Svåra överträdelser av krigets lagar, exempelvis genom användning av förbjudna vapen, order om eller deltagande i tortyr eller annan svår misshandel av krigsfångar eller civila.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000060 Ockupation Ta över kontrollen över ett land eller område med militära medel.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000061 Saknad i krig Personer, både civila och militära, som saknas under och efter ett krig.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000065 Oroligheter Missnöje bland befolkningen som yttrar sig som strejker, massmöten, demonstrationer eller sabotage.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000066 Demonstrationer Typ av offentlig kollektiv meningsyttring, särskilt i form av massmarsch med slagord på plakat och banderoller.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000068 Revolution Större, väpnad, organiserad omstörtning av det bestående samhället.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000069 Upplopp Tillfälligt våldsamt uppträdande av folkmassa utanför myndigheternas kontroll.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000067 Uppror Organiserat angrepp mot statsmakten av någon grupp i samma land med syfte att störta regeringen och ändra det politiska systemet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000070 Statskupp Plötsligt och (vanligen) med våld genomfört maktskifte i en stat, vanligtvis av (del av) krigsmakten och utan folkets deltagande.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000053 Terrorhandling Organiserade våldshandlingar som väcker skräck och fasa, ofta utförda i politiskt syfte och av mindre grupper.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000054 Biologisk terrorism Attacker med biologiska ämnen för att öka rädslan hos folk.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000055 Bombdåd Avsiktligt användande av sprängmedel med personer eller byggnader som mål.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000077 Återuppbyggnad Åtgärder för att återskapa samhället, ekonomin och det politiska systemet i ett krigshärjat område.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000079 Minröjning/Röjning av krigsmateriel Borttagande eller neutraliserande av minor och klusterbomber efter ett krig eller en konflikt.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000078 Nedrustning Göra slut på eller dra ned på ett lands vapenarsenal.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/07000000 Medicin och hälsa Ämnen som rör människors fysiska och mentala hälsa.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000464 Behandlingar Aktiv vård av människa som lider av sjukdom.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001221 Akutsjukvård Sjukvård som tar hand om akuta fall som är oplanerade men allvarliga. Patienter kommer in utan föregående tidsbokning eller tom med ambulans.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000465 Diet Sammansättning av kost under längre period, särskilt sådan som är fastställd av medicinska skäl.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000466 Kosttillskott Livsmedel som är avsedda att komplettera en normal kost.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000475 Fysisk kondition Kroppens fysiska tillstånd hos en person.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000476 Förebyggande medicin Åtgärder som syftar till att bevara god hälsa och förhindra att skador och sjukdomar uppkommer eller förvärras.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000477 Vacciner Skydd mot viss sjukdom, vilket består av försvagat smittämne som i liten dos införs i kroppen, som därvid utvecklar antikroppar mot denna sjukdom.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000470 Medicin En substans som används för att eliminera en sjukdom.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000472 Holistisk medicin Behandling av hela personen, inklusive mentala och sociala faktorer, i stället för bara av sjukdomens symptom.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000473 Kinesisk medicin Utövandet av diagnosticering, behandling och förebyggande av sjukdomar baserat på traditionella metoder utvecklade i Östasien.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000474 Västerländsk medicin Utövandet av diagnosticering, behandling och förebyggande av sjukdomar baserat på vetenskaplig forskning i den västra hemisfären.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000471 Örtmedicin Benämning på medel, huvudsakligen avsedda för egenbehandling, vilka utgörs av torkade växtdelar eller extrakt av sådana som används för att bota sjukdomar.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000467 Mediciner Medel mot kroppsliga eller psykiska besvär, auktoriserade av läkarvetenskapen.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000468 Receptbelagda mediciner Mediciner som bara kan köpas med läkares tillstånd.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000469 Medicinska tester Medicinska analysprocedurer såsom blodprov, stresstester, skiktröntgen, magnetisk resonanstomografi med mera.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001219 Missbruksvård Vård av personer som hamnat i missbruk av alkohol eller droger.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000478 Terapi Särskild medicinsk eller psykologisk behandling ofta med aktivt deltagande av patienten.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001228 (no label) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000479 Hälso- och sjukvårdspolitik Politik som innefattar civil sjukvård, tandvård, militär sjukvård och folkhälsa.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000480 Offentlig sjukvård Sjukvård som tillhandahålles av staten.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000481 (retired) Medicaid Ett offentligt finansierat sjukförsäkringssystem i USA för låginkomsttagare och deras familjer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000482 (retired) Medicare Ett offentligt finansierat sjukförsäkringssystem i USA för personer som är minst 65 år eller handikappade.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000484 Privat sjukvård Sjukvård som tillhandahålles av privat finansierade eller försäkrade organisationer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000483 Sjukförsäkringar Privat försäkring som vid sjukdom och olycksfall ger ersättning för kostnader som läkararvoden, sjukhusvård, operation med mera.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000463 Hälsovårdsorganisationer Specifika organsationer inriktade på hälso- och sjukvård, såsom yrkesorganisationer och internationella grupperingar.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000493 Icke-mänskliga sjukdomar Skadliga eller destruktiva hälsotillstånd som drabbar djur, växter och mikroorganismer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000494 Djursjukdomar Sjukdomar som drabbar djur.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000495 Växtsjukdomar Sjukdomar som drabbar växter, orsakade av parasiter eller miljöproblem.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000446 Sjukdomar och sjukdomstillstånd Alla skadliga eller destruktiva hälsotillstånd som påverkar människor.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000447 Cancer En svår tumörsjukdom med okontrollerad celltillväxt varvid de nya cellerna förstör den omgivande vävnaden, ofta dödlig.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000460 Fetma Kroppsvikt som överstiger vad som bedöms vara övre gräns för normal vikt.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000454 Hjärt- och kärlsjukdomar Samlingsbenämning på sjukdomar som drabbar hjärtat, blodkärlen eller bådadera.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000456 Kroppsskador Ett traumatiskt, kroppsligt tillstånd vanligen orsakat av yttre våld.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000457 Medicinska tillstånd Olika nivåer av sjukdom eller skada.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000458 Psykisk ohälsa Tillstånd av psykisk ohälsa som drabbar personligheten, känslolivet och kognitionen.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000459 Ätstörning Tillstånd som kännetecknas av problem med ätande, aptit och vikt, såsom anorexia, bulimi och hetsätning.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000448 Smittsamma sjukdomar Sjukdomar som kan överföras från en människa till en annan.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000449 Epidemier Uppkomst av stort antal fall av smittsam sjukdom hos viss befolkning.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001218 Pandemi Epidemi som får spridning över stora delar av världen och drabbar många människor
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000450 Pest Typ av häftigt förlöpande infektionssjukdom som medför hög feber och stark medtagenhet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000451 Virussjukdomar Sjukdomar orsakade av den typ av smittämnen som kallas virus.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000452 Aids En dödlig sjukdom som kännetecknas av svåra skador på immunförsvaret, vilket medför att den drabbade blir extremt känslig för infektioner. Aids orsakas av humant immunbristvirus, HIV, och utgör slutstadiet av en hiv-infektion.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000453 Retrovirus En familj av RNA-virus som orsakar bland annat leukemi och aids.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000455 Åkommor Ospecificerade sjukdomar, såsom magknip, huvudvärk, ryggskott och liknande.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000461 Vårdinrättningar Inrättningar som används för alla former av hälso- och sjukvård.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001229 Primärvård Vårdinrättningar där personer med medicinska problem kan söka en första kontakt med sjukvården. Antingen för direkt åtgärde eller remiss för vidare behandling.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000462 Sjukhus och kliniker Medicinska inrättningar för behandling av sjuka och skadade.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000485 Vårdyrken Profession som kräver formell träning i studiet, diagnosticeringen, behandlingen och förebyggandet av sjukdom eller skada.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000487 Medicinsk specialisering De olika medicinska specialiseringsområdena.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001220 Allmänmedicin Sjukvård som tar hand om alla möjliga åkommor internt i kroppen och som inte hör till någon specialist-vård.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000713 Farmakologi Det medicinska yrket och forskningsfältet som rör läkemedel.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000488 Geriatrik Medicinskt kunskapsområde som omfattar sjukdomar hos äldre, vanligen med en nedre åldersgräns vid 65 år.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000489 Gynekologi Medicinskt kunskapsområde som omfattar sjukdomar i de kvinnliga könsorganen.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001226 Kirurgi Sjukvård där någon form av ingrepp i kroppen sker för att avlägsna skadade delar, eller reparera skadade saker.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001223 Onkologi Läran om tumörsjukdomar. Medicinsk specialitet som fokuserar på tumörsjukdomar
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001222 Ortopedi Sjukvård som tar hand om saker som gäller kroppens leder och rörlighet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000490 Pediatrik Medicinskt kunskapsområde som omfattar sjukdomar och hälsobetingelser hos barn och under adolescensen, samt i vissa avseenden även hos foster under tiden närmast före födelsen.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001227 Psykiatri Sjukvård som gäller diagnosticering, förebyggande och behandling av mentala åkommor.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000491 Reproduktiv medicin Olika metoder att behandla par som inte kan få barn på naturlig väg, såsom provrörsbefruktning.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001224 Röntgen Använda strålning eller liknande metoder för att avbilda kroppens insida.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000712 Tandvård Det medicinska yrket och forskningsfältet som rör diagnosticering, förebyggande arbete och behandling av tänderna.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000714 Veterinärmedicin Det medicinska yrket och forskningsfältet som rör diagnosticering, förebyggande arbete och behandlingar av sjukdomar hos djur.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001225 Ögonvård Sjukvård som hanterar sjukdommar och andra problem i ögonen/synen.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000486 Medicinska hjälpmedel Stöd för doktorer, såsom blodprover och andra prover, röntgenbilder och så vidare.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000492 Sjukvårdspersonal Doktorer, sköterskor och andra som jobbar på en medicinsk inrättning.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/06000000 Miljö och natur Alla aspekter av skydd, skador och hälsa hos planetens ekosystem, med omnejd. Alternativa energikällor, bevarande av arter, energisparande, miljöpolitik, miljöförstöring, naturtillgångar, naturen, befolkningsfrågor, avfall, vattentillgångar.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000424 Föroreningar Ämnen som blivit över när man framställt något eller använt det och som sprids där man inte vill ha det, i vatten, mark och luft.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000428 Avfall Skräpets påverkan på miljön, inklusive återvinning.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000427 Farligt avfall Avfall som bedömts utgöra ett särskilt starkt hot mot miljön och därför måste omhändertas med särskild försiktighet och under särskilda bestämmelser.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000425 Luftföroreningar Ämnen som förekommer i atmosfären i så stor mängd att det kan skada människor, djur, växter eller föremål.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000426 Miljösanering Åtgärder som syftar till att befria en plats från något skadligt och göra den beboelig igen, antingen för människor eller djur.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000429 Vattenföroreningar Ämnen som förekommer i vatten i så stor mängd att det kan skada människor, djur och växter.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000418 Klimatförändringar Förändring hos klimatet (temperatur, nederbörd, vind) på en enstaka plats, i en region eller på jorden som helhet, över en längre period.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000419 Global uppvärmning Den konstaterade ökningen av medeltemperaturen på jordytan sedan slutet av 1800-talet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000423 Miljöpolitik Politiska åtgärder som syftar till att förhindra överexploatering och förstöring av miljön.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000441 Natur Allt som har med den naturliga världen att göra.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000442 Ekosystem Enhet som innefattar alla organismer och deras omgivning inom ett område t ex en sjö eller en skog.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000444 Invasiva arter Icke ursprungliga arter vilka påverkar det ekosystem som arterna koloniserar.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000443 Utrotningshotade arter Arter som riskerar att inom en nära framtid helt försvinna från ett bestämt område eller från hela jorden, i strikt bemärkelse på grund av aktiv förföljelse från människan.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000430 Naturresurser Miljöfrågor som rör användbara tillgångar i naturen.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000435 Befolkningstillväxt Ökning av folkmängden i ett givet område.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000431 Energiresurser Resurser såsom kol, gas, vind, solljus och så vidare, som används för att generera värme och el.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000436 Förnybar energi Energikällor som direkt eller indirekt baseras på solinstrålning och därigenom fortlöpande förnyas i samma takt som de används, t ex solkraft, vindkraft, vattenkraft och geotermisk energi.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000432 Landresurser Den del av ett land som är över vattenytan och tillgänglig för utveckling, antingen i vinstdrivande syfte eller för allmänhetens bästa.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000434 Berg Större upphöjning av jordytan, vanligtvis bestående av sten, helst med jämförelsevis branta sidor eller med avsevärd höjd över omgivningen.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000433 Skogar Större område, som är tätt bevuxet med träd, vilt eller planterat.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000437 Vatten Miljöfrågor som avser vatten, inklusive hav, sjöar, floder, glaciärer och is.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000439 Floder, älvar och åar Större rinnande vattendrag med i stort sett parallella sidor, vanligtvis med funktionen att avvattna en sjö eller dylikt.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000438 Hav Det sammanhängande vattenområde som omger jordens kontinenter, vanligtvis synonymt med världshavet eller oceanerna.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000440 Våtmarker Ett område i naturen som hela tiden eller ibland är dränkt i vatten.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000420 Naturvård Förebyggande skydd och vård av naturen.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000421 Energibesparing Minskning av energianvändningen genom att avstå från tjänster och nyttigheter, t ex genom sänkning av inomhustemperaturen.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000422 Nationalparker och naturreservat Områden med värdefulla naturmiljöer som med lagar skyddas från exploatering.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/08000000 Mänskligt Lättare berättelser om individer, grupper av människor, djur eller ting.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000501 Ceremonier Icke-religiösa ritualer såsom kransnedläggning, skeppsdop och liknande.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001235 Begravning Nyheter om jordfästning av en person
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001234 Examen & student Nyheter om studenter och andra former av examen
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001233 Namngivning Nyheter om namngivning/dop
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001236 (no label) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000500 Djur Nyheter om djur där fokus ligger på känslomässiga saker.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001237 Jubileum Årsdag av en persons födelse, eller åminnelse av en händelse vid något intervall, typ 50 år sedan eller 75 år sedan
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000502 Människor Nyheter om individer eller grupper av människor där fokus ligger på känslomässiga saker.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001238 Födelsedag Årsdag av en persons födelse.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000503 Mänsklig olycka Dumma mänskliga misstag.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000504 Societeten Nyheter om och beskrivningar av den högsta samhällsklassen, framför allt dess sällskapsliv.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000506 Kungligt Nyheter om kungliga personer och då främst deras sociala liv till skillnad från mer officiella uppdrag.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000505 Kändisar Nyheter om och beskrivningar av kända människor.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000497 Prestationer Bedrift av person eller grupp, djur, växter eller andra objekt, t ex att vinna en tävling.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000499 Rekord Resultat som överträffar tidigare presterade och som oftast kan anges i siffror, men som inte har med sport att göra.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000498 Utmärkelser och priser Hedersbetygelser och belöning för viss prestation, inklusive sådana utdelade av staten.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000507 Växter Nyheter om växter där fokus är på känslomässiga saker.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/11000000 Politik Lokal, regional, nationell, och internationell maktutövning, samt relationer mellan stater och regeringar. Försvar, diplomati, val, hjälparbete, flyktingar, regering, riksdag, partier, offentlig budget, nationella och internationella avtal.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000587 Grundläggande rättigheter Politiska, sociala och ekonomiska rättigheter, som alla har rätt till enligt lagen.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000588 Censur Försök av grupperingar att kontrollera tryck- och religionsfriheten i skrift, bild, internet och så vidare.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000120 Medborgerliga rättigheter De rättigheter som medborgarna i en stat har, oftast inskrivna i landets grundlagar.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000592 Mänskliga rättigheter Individens grundläggande rättigheter gentemot statsmakten, t ex yttrandefrihet och religionsfrihet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000590 Religionsfrihet Rättighet att utöva vilken religion man vill utan världsliga myndigheters inblandning.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000591 Tryckfrihet Lagstadgad rätt att fritt uttrycka tankar och åsikter i tryckt form, varvid ofta någon annan person än skribenten hålls ansvarig för publiceringen.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000646 Icke-statliga organisationer Benämning på alla organisationer som inte är statliga, såsom olika enskilda organisationer, aktionsgrupper, opinionsgrupper, frivilligorganisationer eller fackliga organisationer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000638 Internationella relationer Staters utrikespolitik och ömsesidiga relationer, t ex förhandlingar, avtal och personliga möten.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000643 Bistånd Hjälp från en stat till en annan.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000639 Diplomati Verksamhet som rör mellanstatliga politiska förbindelser.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000641 Fördrag En skriftlig överenskommelse mellan internationella enititeter som är bindande enligt internationell lag.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000640 Toppmöten Möten mellan personer i högsta ställning, ofta mellan stats- eller regeringschefer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000642 Ekonomiska sanktioner En stats eller internationell organisations avbrytande av ekonomiska förbindelser med annan stat för att uppnå politiska mål eller upprätthålla regler.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000645 Flyktingar Person som flytt undan någon fara, särskilt hot mot liv, frihet med mera i sitt hemland, på grund av ras, religion, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000644 Internationella organisationer Organisationer med medlemmar och funktioner som går över internationella gränser, kan inkludera mellanstatliga organisationer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000648 Politiska dissidenter Personer med åsikter som avviker från de förhärskande eller officiellt gällande.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000647 Politiska kriser Konflikter som når nivåer där regeringar kan avsättas.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000649 Politiska processer Deltagande i driften av en regering, en stat eller ett politiskt parti.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000650 Lobbyverksamhet Bearbetning av beslutsfattare för att åstadkomma beslut i en viss riktning.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000652 Politisk utveckling Skapandet och framväxten av politiska system och historien om de personer och nationer som förknippas med dessa.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000651 Politiska partier och rörelser Sammanslutning eller grupp av väljare som uppträder i val under särskild beteckning samt mer informella politiska formationer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000653 Politiska system Ett system av tjänstemän och institutioner som tillsammans utövar politisk makt (hur strukturen ska se ut i samhället: regler, lagar och så vidare).
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000654 Demokrati Politiskt system i vilket regeringsmakten i princip företräder folkviljan, sådan den framkommer genom fria, allmänna och hemliga val och där vissa medborgerliga rättigheter, såsom yttrande- och församlingsfrihet, är garanterade
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000655 Diktatur Styrelseform där all statsmakt är koncentrerad till en viss person eller en viss grupp.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000593 Regering och riksdag Systemet för att styra ett land.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000609 Departement Statsorgan som under regeringen ansvarar för viss gren av statsstyrelsen genom att bereda, handlägga och verkställa regeringens beslut, men utan befogenhet att ingripa i förvaltningens detaljer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000597 Författning En samling rättsliga bestämmelser som anger hur ett visst land skall styras.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000598 Försvar Allt som används för att försvara ett land.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000601 Försvarsmateriel Utrustning som används av medlemmar i ett lands väpnade styrkor.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000602 Vapenarsenal Ett lands samlade uppsättning vapen.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000603 Säkerhetsåtgärder Medel för att skydda en stat, en byggnad eller en person från skada.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000604 Nationell säkerhet Arbetet med att säkra en stat och dess gränser samt att upprätthålla medborgarnas välmående.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000599 Väpnade styrkor De som är anställda av regeringen för att föra krig eller försvara riket.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000600 Militära veteraner Saker som rör före detta anställda hos försvarsmakten.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001145 Värnplikt Medborgares skyldighet att utbilda sig för att delta i sitt lands militära försvar.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000612 Lokala myndigheter Myndigheter på stadsdels-, kommun- eller länsnivå.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000613 Ministrar Medlem av regering som oftast även är chef för ett departement.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000594 Offentlig verksamhet Statlig och kommunal förvaltning.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001144 Civilsamhälleligt arbete Arbete som utförs av den del av samhället där människor hjälper varandra utan inblandning av det offentliga, staten eller kommuner.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000595 Offentliganställda Personer som är anställda av staten på alla nivåer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000596 Valda representanter Personer, oftast valda, som jobbar i offentlig verksamhet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000614 Regeringen Högsta styrelsen för ett land.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000618 Regionala myndigheter Myndigheter som verkar på en nivå mellan den lokala och den nationella.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000615 Riksdagen Folkrepresentationen i ett land, namnet på Sveriges folkvalda parlament.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000616 Andra kammaren Den direktvalda delen av ett parlament.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000617 Första kammaren Den indirekt valda delen av ett parlament.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000611 Riksrättsförfarande Processen som ställer regeringsmedlemmar eller liknande personer inför en särskild domstol för ämbetsfel.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000605 Spioneri och underrättelseverksamhet Hemligt, ibland olagligt, insamlande av information.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000607 Statsbudget En beräkning i förväg av statens inkomster och utgifter under ett år, budgetår.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000608 Offentliga finanser De pengar som används av staten för att betala statliga program och åtgärder samt statsskulden.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000610 Statsöverhuvud Högste företrädaren för en stat, oftast kallad president i en republik, kung eller drottning i en monarki.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001173 Tillsynsmyndigheter Myndigheter som är ansvariga för att reglera och övervaka en bransch.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000606 Verkställande statsmakt Den högsta verkställande makten i ett land där makten fördelas mellan verkställande, lagstiftande och dömande.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001259 (no label) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001260 (no label) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001261 (no label) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001262 (no label) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000621 Regeringsförklaring Presentation av regeringens politik som avges av statsministern till riksdagen vid riksmötets första sammanträde.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000620 Beskattning Uttagande av skatt för att finansiera statliga utgifter.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000636 Branschlagstiftning Regler och organisationer, både nationella och internationella, som används för att lösa intressekonflikter och skapa bra regleringar inom en del av näringslivet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000637 Livsmedelspolitik Politik som påverkar mat och dryck.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000345 Ekonomisk politik Åtgärder från i första hand statens sida inriktade på att påverka förhållanden i ekonomin.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000623 Förstatligande Överföring av privat egendom till staten eller samhället.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000624 Privatisering Överföring av offentlig verksamhet i privat ägo.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000625 Statligt ägda företag Företag som ägs eller delägs av staten.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001147 Idrottspolitik Politik som påverkar idrotten.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000626 Inrikespolitik Politisk verksamhet som gäller de inre förhållandena i det egna landet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000628 Bostadspolitik och stadsplanering Systematiskt planerande av städer och förorter och byggandet av hus i dessa.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000633 Byggprojektering Tekniska samråd om föreslagna byggnadskonstruktioner.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000627 Datasäkerhetspolicy Politik som syftar till att skydda data i it-system.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001146 Integrationspolitik Politik som syftar till lika rättigheter och möjligheter för alla, oavsett etnisk eller kulturell bakgrund, en samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund samt en samhällsutveckling präglad av ömsesidig respekt och tolerans.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000629 Minoritetspolitik Politik som påverkar statens förhållande till nationella minoriteter.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000631 Persondatalagstiftning Bestämmelser som reglerar skydd för behandling av personuppgifter samt det fria flödet av sådana uppgifter.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001174 Regionalpolitik Politik som syftar till att trygga likvärdiga förutsättningar för samhällsutvecklingen i olika delar av ett land.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000630 Social välfärd Politik som påverkar medborgarnas välmående, såsom arbetslöshetsersättning, statlig pension och liknande.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000632 Vapenlagstiftning Bestämmelser som reglerar innehav av vapen och ammunition.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001264 (no label) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001132 Kulturpolitik Politik som påverkar kulturlivet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000635 Kärnkraftspolitik Politik som styr användandet av kärnkraft som energikälla eller som del av en vapenarsenal.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000619 Medborgerlig säkerhet Politik som syftar till att skydda medborgarna.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000634 Migrationspolitik Politik som styr mottagandet av folk från andra länder.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001265 (no label) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000574 Val Process då röstberättigade invånare utser representanter i riksdag och kommunala församlingar efter offentligrättslig reglering.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000584 Folkomröstning Omröstning i en viss fråga, där alla röstberättigade kan delta.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000578 Lokalval Att välja representanter till ett lokalt styre, t ex en kommun.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000575 Medborgarinitiativ Politiska förslag från icke-statliga organisationer eller privatpersoner för korrigerande åtgärder eller på förändringar av lagar och regler.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000577 Mellanstatliga val Att välja representanter till ett mellanstatligt styre, t ex Europaparlamentet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000579 Nationella val Att välja representanter till ett nationellt styre, t ex riksdagen.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000580 Politiska kampanjer Intensiv verksamhet under viss tid i avsikt att få någon vald.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000581 Kampanjbidrag Pengar som används för att hjälpa personer att bli valda.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000582 Politiska kandidater Personer som ställer upp i ett val.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000583 Primärval Förberedande lokala och regionala val, särskilt i USA, inom ett parti för att ge vägledning inför nominering av kandidater på regional eller nationell nivå.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000585 Regionala val Att välja representanter till ett regionalt styre, t ex ett landsting.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000586 Röstning Att välja den individ eller det parti som den röstande vill ska representera dennes intressen.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000576 Valsystem Övergripande utformning av ett lands representationssystem på nationell och subnationell nivå.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001263 (no label) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001266 (no label) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/14000000 Samhälle Mänskligt uppträdande som rör eller påverkar den allmänna livskvaliteten. Missbruk, filantropi, demografi, handikappfrågor, eutanasi, familj, socialförsäkringar, hemlöshet, minoriteter, fattigdom, socialbidrag, pornografi, prostitution, rasism.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000770 Demografi Vetenskapen om mänskliga befolkningars struktur och utveckling, särskilt kvantitativt.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000774 Folk och folkräkning Antalet människor i en geografisk region och räkningen av dem.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000775 Diskriminering Särbehandling av individer eller grupper, vilken innebär ett avsteg från principen att lika fall ska behandlas lika, på grund av etnicitet, hudfärg, sexuell läggning, religion och så vidare..
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000779 Könsdiskriminering Särbehandling av individer eller grupper på grund av personernas kön.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000777 Rasism Särbehandling av individer eller grupper på grund av personernas etnicitet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000778 Religiös diskriminering Särbehandling av individer eller grupper på grund av personernas religion.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000776 Åldersdiskriminering Särbehandling av individer eller grupper på grund av åldern på personerna.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000772 Emigranter Personer som lämnar sitt ursprungsland, dessa personers relation till ursprungslandet och andra personer som har lämnat ursprungslandet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000780 Familjefrågor En grupp individer med relation via släktskap eller juridiska bindningar, exempelvis vigsel.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000781 Adoption Att formellt uppta en person som sitt eget barn.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000786 Bröllop De ceremonier och festligheter som äger rum när två personer gifter sig.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000784 Familjeplanering Ett medvetet försök att påverka familjens storlek.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000785 Abort Förhållandet att en graviditet upphör eller avbryts före den 22:a graviditetsveckans slut och att fostret är dött vid framfödandet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001274 (no label) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000787 Föräldrar Personer som är far eller mor till ett visst barn och som har rätt att utöva den rättsliga vårdnaden om detta barn.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000783 Skilsmässor Upplösning av ett äktenskap.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000782 Uppvaktning Försök att vinna en partner.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000768 Gemenskaper En grupp personer som delar ett gemensamt intresse eller gemensamma värderingar.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000769 Socialt nätverkande Bygget av gemenskaper, bland annat med hjälp av sociala medier.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000771 Immigration Personers rörelse från ett land till ett annat.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000773 Illegala immigranter Personers rörelse från ett land till ett annat med olagliga medel.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000788 Mänskligheten Sammanfattningen av alla människor genom alla tider eller vid en viss tidpunkt.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000790 Barn Personer under skedet mellan födelsen och vuxen ålder.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000792 HBTQ De som identifierar sig som homosexuella, bisexuella, transpersoner eller queerpersoner.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000791 Handikapp Fysisk eller psykisk begränsning av en persons förmåga att fungera i en viss situation eller i en viss miljö.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000796 (retired) Kärnkraftsmotståndare Grupper som vill avveckla kärnkraften, men också personer som har utsatts för radioaktiv strålning och kompensation till dessa.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000793 Kön Den sociala klassificeringen av vad som ansetts manligt och kvinnligt.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000795 Minoriteter Människor som utgör en mindre grupp än andra konkurrerande grupper utifrån etnicitet eller nationalitet, deras status, problem och relation till majoriteten.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000797 Pensionärer Personer som har passerat pensionsåldern.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000794 Spädbarn Personer upp till cirka ett års ålder, då de börjar gå.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000798 Tonåringar Personer i en ålder mellan barn och mogen ålder.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000789 Vuxna Personer som har uppnått myndighetsåldern, 18 år.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001288 (no label) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000799 Social situation Det tillstånd folk lever i gällande bostad, vattentillgång, möjlighet till utbildning med mera.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000801 Fattigdom Levnadsstandard som är oacceptabelt låg.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000800 Hemlöshet Avsaknad av ett hem.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000802 Sociala problem Brister i en befolknings levnadsförhållanden som gäller så många människor att staten eller enskilda organisationer anses böra ingripa.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000804 Beroenden Vanemässigt och oftast okontrollerbart användande av skadliga substanser såsom alkohol, tobak och droger.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000803 Kränkande beteende Att behandla en eller flera personer nedsättande genom att angripa den personliga hedern i ord eller genom handling.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000806 Prostitution Utbjudande av sexuella tjänster mot betalning och de som tjänar på det.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000807 Slaveri System med personlig ofrihet och rättslöshet inklusive ofrivilligt obetalt arbete och barnarbete.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000805 Ungdomsbrottslighet Den brottslighet som främst personer i åldern 15–20 år står för.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001193 (no label) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001284 (no label) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000808 Sociala värderingar Allmänt delade, men många gånger underförstådda, regler och förväntningar på beteende som gäller inom en mindre social gemenskap eller i samhället i stort.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000814 Etik Läran om (god) moral.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000809 (retired) Korrupta metoder Olagliga metoder för att nå egen vinning, till exempel att muta eller att utge sig för att vara någon annan.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000810 Livets slutskede Saker relaterade till döden och döende.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000811 Dödshjälp Medvetet påskyndande av annan persons död vid hopplös sjukdom.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000812 Assisterat självmord Avsiktlig självdestruktiv handling som leder till döden, som utförs med hjälp av en annan person.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000813 Självmord Avsiktlig självdestruktiv handling som leder till döden.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000815 Pornografi Texter eller bilder som beskriver sex på ett sådant sätt att den som läser eller tittar på bilderna ska bli sexuellt upphetsad.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000816 Sexuellt beteende Individers eller grupper sexuella beteende.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000817 Socialhjälp Hjälp till personer i behov av mat, bostad, sjukvård och andra tjänster.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000819 Långvård Långvarig vård på sjukhus, vanligtvis av gamla eller obotligt sjuka.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000820 Socialtjänst Social verksamhet i kommunal regi enligt socialtjänstlagen.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000818 Välgörenhet Osjälvisk hjälp till människor som är i nöd eller att hjälpa sämre lottade.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001232 Äldrevård Vård av äldre som inte direkt har med sjukdomar att göra utan mer behov som uppstår när människor blir äldre
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/15000000 Sport Generellt om idrott och andra fysiska aktiveter samt de organisationer och myndigheter som är inblandade i detta.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001126 Idrottsarenor Kommersiell fastighet för idrottsevenemang.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001108 Idrottshändelse En tillställning med en eller flera sporttävlingar.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001119 Distriktscup Cup där atleter eller lag från en viss del av landet kan delta.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001118 Distriktsmästerskap Mästerskap där atleter eller lag från en viss del av landet kan delta.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001120 Distriktstävlingar Tävling där atleter eller lag från en viss del av landet kan delta.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001113 Internationella cuper Cup där atleter eller lag från olika länder kan delta.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001112 Internationella mästerskap Mästerskap där atleter eller lag från olika länder kan delta.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001114 Internationella spel Tävling där atleter eller lag från olika länder kan delta.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001110 Kontinental cup Cup där atleter eller lag från olika länder på en viss kontinent kan delta.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001109 Kontinentala mästerskap Mästerskap där atleter eller lag från olika länder på en viss kontinent kan delta.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001111 Kontinentala spel Tävling där atleter eller lag från olika länder på en viss kontinent kan delta.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001116 Nationell cup Cup där atleter eller lag från ett visst land kan delta.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001115 Nationella mästerskap Mästerskap där atleter eller lag från ett visst land kan delta.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001117 Nationella spel Tävling där atleter eller lag från ett visst land kan delta.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001122 Världscup Cup där atleter eller lag från samtliga världsdelar kan delta.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001121 Världsmästerskap Mästerskap där atleter eller lag från samtliga världsdelar kan delta.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001123 World Games Tävling där atleter eller lag från samtliga världsdelar kan delta.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001177 Olympiska spel Internationella idrottstävlingar med antik förebild som arrangeras vart fjärde år.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001178 Paralympics Internationella idrottstävlingar för elitidrottare med funktionsnedsättning.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001103 Idrottslig bestraffning Åtgärder, t ex böter och avstängning, som påförs av idrottsorganisationer eller idrottslag.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001104 Idrottsmedicin Användning av läkemedel inom idrotten.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001105 Dopning Olovlig användning av läkemedel för att öka prestationsförmågan inom en idrott.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001106 Dopningskontroll Medel för att undersöka användning av lovliga och olovliga läkemedel inom idrotten.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001107 Tillåtna läkemedel Användning av tillåtna läkemedel.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001125 Idrottsorganisationer Ett samlande namn på institutioner och organisationer som ägnar sig åt idrott, såsom lokala idrottsföreningar, idrottsförbund och idrottsfederationer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001124 Sportindustri Kommersiella händelser relaterade till sport.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001240 Styrketräning Fysiska aktiviteter som mest syftar till att öka en persons muskelstyrka.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001148 Transfermarknad Marknaden där spelare byter från ett lag till ett annat.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000822 Tävlingsidrott De sporter där det sker tävlingar.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000823 Amerikansk fotboll Matcher mellan elvamannalag på en 120 yards lång bana, där lagen får poäng genom att förflytta den ovala bollen in i motståndarnas målzon.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000846 Australisk fotboll En bollsport med oval boll som kan sägas vara en blandning mellan vanlig fotboll och rugby.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000847 Badminton En idrott som spelas mellan två eller fyra spelare på en avgränsad bana med ett högt nät mellan. Spelarna slår på en fjäderboll och försöker få den att landa på marken i motståndarnas planhalva.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000848 Bandy Spelas på en isbana av ungefär samma storlek som en fotbollsplan. Spelarna har skridskor och en klubba med kortare rundat blad. Spelas med liten hård boll. Lagen består av elva spelare, varav en är målvakt.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000849 Baseboll Match mellan niomannalag där det lag som samlar flest poäng vinner. Poäng får man genom att springa runt banan som är markerad med fyra rundningsmärken. Spelaren måste först träffa en boll som kastas av en spelare i motståndarlaget.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000850 Baseboll med gummiboll Som baseboll fast med en boll gjord av gummi.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000851 Basket Match mellan två femmannalag där de passar en boll och försöker pricka en fast korg med nät som sitter 3,05 meter över marken.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000853 Biljard De tävlande använder en kö för att pricka bollar på ett speciellt bord och få ner bollarna i hål i hörnen och på långsidorna.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000854 Bob Två eller fyra tävlande sitter i en specialkonstruerad släde och åker nerför en konstgjord isbana.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001083 Bordtennis Racketsport med små racketar med gummiduk och en liten lätt boll. Bollen måste träffa motståndarens sida av bordet. Bordet är avdelat med ett lågt nät. Man spelar individuellt eller i par i set. En match består av flera set.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000855 Boule De tävlande turas om att kasta sina klot mot en målkula. Närmast vinner.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001086 Bowling De tävlande turas om att med ett speciellt klot försöka fälla tio käglor som står uppställda på en speciell bana. Varje tävlande har två försök per omgång. En match består av en eller flera rundor om tio omgångar.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000856 Boxning Två tävlande med handskar på händerna försöker träffa varandra med knytnävarna. Tävlingen sker i en avgränsad fyrkant, normalt i ronder om tre minuter, och kan avgöras direkt vid knockout eller på poäng.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000857 (retired) Bantamvikt, (Boxning) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000858 (retired) Cruiservikt, (Boxning) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000859 (retired) Fjädervikt, (Boxning) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000860 (retired) Flugvikt, (Boxning) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000862 (retired) Lätt flugvikt, (Boxning) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000864 (retired) Lätt mellanvikt, (Boxning) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000863 (retired) Lätt tungvikt, (Boxning) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000865 (retired) Lätt weltervikt, (Boxning) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000866 (retired) Lättvikt, (Boxning) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000867 (retired) Mellanvikt, (Boxning) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000868 (retired) Minivikt, (Boxning) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000872 (retired) Supertungvikt, (Boxning) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000869 (retired) Tung bantamvikt, (Boxning) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000870 (retired) Tung fjädervikt, (Boxning) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000871 (retired) Tung flugvikt, (Boxning) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000873 (retired) Tung mellanvikt, (Boxning) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000861 (retired) Tungvikt, (Boxning) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000874 (retired) Weltervikt, (Boxning) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001098 Brottning Kampsport där de tävlande med hjälp av olika grepp ska få ner motståndarens skuldror i mattan. Om en match inte slutar i fall så avgör domarröster. Man tävlar i grekisk-romersk stil och fristil.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001099 Fristil En variant av brottning där benen kan användas.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001100 Grekisk-romersk stil En variant av brottning där man bara får ta grepp mellan midjan och huvudet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001101 Schwingen En schweizisk variant av brottning.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000824 Bågskytte De tävlande använder pil och båge och försöker träffa måltavlan från olika avstånd.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000825 Armborstskytte Som bågskytte, men med en armborst som skjuter hårdare och längre än en pilbåge och behöver laddas innan den kan avfyras.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000826 Långbågeskytte Bågskytte, men utan de hjälpmedel som finns moderna pilbågar. En långbåge ska mer påminna om gamla tiders pilbågar.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001016 Båtracing Tävlingar mellan motorbåtar på sjöar, havet eller floder.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000990 Båtsport Samlingsbegrepp för tävlingar med motorbåtar på vatten.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000883 Casting De tävlande använder kastspön, samma som när man fiskar, men med en vikt i stället för drag. Det gäller att träffa olika markerade mål och samla poäng.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000888 Cricket En bollsport som spelas på gräs med boll och slagträ.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000890 Curling Spelas mellan lag på is med runda stenar med handtag på ovansidan. En spelare (skipper) anger riktpunkt. En spelare skickar iväg stenen och en eller två till i laget följer stenens väg över isen och sopar för att ändra rikting och/eller fart.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000891 Isstock Påminner om curling men i stället för stenar är det en platta med rakt handtag. Spelas mest i Mellaneuropa kring Alperna.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000892 Cykel Tävlande cyklar en bestämd distans så fort som möjligt, individuellt eller i lag.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000895 BMX Cykeltävling med en speciell typ av cykel, en så kallad BMX-cykel, som utövas på en bana liknande en motocrossbana med olika typer av hopp och doserade kurvor.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000910 (retired) Bancykel Cykeltävling på en oval bana som är kraftigt doserad och medger hög fart även i kurvorna.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000896 Cykelboll Bollsport där de tävlande sitter på cyklar och försöker flytta bollen med cykelns hjul utan att sätta ner fötterna i marken.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000898 (retired) Cykelcross Cykeltävling på bana där flera varv körs. Banan ska ha olika typer av terräng och lutning och även ha en betydande del hinder där cyklisten måste bära cykeln.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000906 (retired) Etapplopp Cykeltävlingar som avgörs över ett antal etapper under flera dagar. Tiderna adderas från varje dags tävling och den som har lägst tid när alla etapper körts vinner.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000899 (retired) Förföljelselopp, individuellt Tävlande startar på motsatt sida av rundbanan. Om någon hinner ikapp motståndaren är loppet slut, annars vinner bästa tid.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000908 (retired) Förföljelselopp, lag Tävlande lag startar på motsatt sida av rundbanan. Om något lag hinner ikapp motståndarlaget är loppet slut, annars vinner bästa tid.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000894 (retired) Hinderbana Cykeltävling där de tävlande ska passera en bana med hinder så fort som möjligt
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000901 (retired) Keirin De tävlande startar bakom en apparat som håller farten och sakta ökar den. Med några hundra meter kvar kör farthållaren undan och loppet avgörs i en spurt.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000893 Konstcykling Individuell eller lagtävling där de tävlande gör olika trick som bedöms av domare.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000907 (retired) Lagsprint Cykeltävling på bana där lagen åker i en rak formation efter varandra, på vardera sida av velodromen. Varje förare i ett lag åker ett varv längst fram för att sedan köra ut mot sidan. Inför det sista varvet åker den siste föraren i vardera lag ensam in mot sin mållinje.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000909 (retired) Lagtempolopp En tävlingsform där de deltagande lagen startar med ett visst tidsintervall för att i kamp mot klockan tillryggalägga en sträcka som är kortare än vid linjelopp. Det lag som vid målgång förbrukat minst tid blir vinnare.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000905 (retired) Landsvägscykling Cykeltävling på landsväg med masstart.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000902 (retired) Madison Partävling där de två cyklisterna turas om att cykla fort medan den andra vilar cyklande ovanför en markerad linje. Under loppet är det inlagda sprinter som ger bonuspoäng.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000903 Mountainbike Terrängcykling med speciella cyklar, bygger på uthållighet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000904 (retired) Poängrace Masstartslopp där cyklisterna samlar poäng i de regelbundna spurterna. Man kan även få poäng genom att varva klungan.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000897 (retired) Sprint Två tävlande i taget kör två eller tre varv på en bana och tiden tas de sista 200 meterna.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000900 (retired) Termpolopp En tävlingsform där de deltagande cyklisterna startar med ett visst tidsintervall för att i kamp mot klockan tillryggalägga en sträcka som är kortare än vid linjelopp. Den cyklist som vid målgång förbrukat minst tid blir vinnare.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000911 Danssport Dansande par utför olika typer av dansstilar och bedöms av domare.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000912 Dart Individuell eller lagtävling där de tävlande kastar pilar på en piltavla med ett speciellt mönster. Man börjar på 501 eller 301 och måste komma ner till exakt 0 för att vinna.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001088 Dragkamp Två lag drar i ett rep. Det lag som lyckas dra motståndarna över till sin sida har vunnit.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000922 Duathlon Tävlingsgren innehållande löpning och cykling.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001183 Esport Tävlingar mellan deltagare som spelar spel på datorer eller speciella spelmaskiner. Kan vara både sportbaserade spel och militärt inriktade spel.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001013 Fallskärmshoppning De tävlande hoppar ut från ett flygplan och har fallskärm och gör konster i luften eller precisionslandar. Individuellt eller i lag.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000936 Fistboll Fistboll påminner om volleyboll men har lägre nät och bollen slås med knuten näve.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001065 Fotboll Lagsport där elvamannalag passar, skjuter, nickar och dribblar en boll och försöker få in bollen i motståndarnas mål. Varje lag har en målvakt och tio utespelare.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000827 Friidrott Samlingsbegrepp för olika tävlingar som inkluderar löpning, hopp och kast.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000830 Diskus Tävlande kastar en rund skiva så långt som möjligt.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000839 Femkamp Inomhustävling där de tävlande genomför fem olika grenar, jämförbar med tiokamp utomhus.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000841 Gång De tävlande ska avverka en bana på så kort tid som möjligt utan att springa. De tävlande måste alltid ha en fot i kontakt med marken.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000834 Häcklöpning De tävlande springer en sträcka samtidigt som de hoppar över utställda hinder.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000833 Höjdhopp De tävlande försöker hoppa över en horisontell pinne som vilar på ett stativ.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000843 Kulstötning De tävlande stöter en metallkula så långt som möjligt.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000837 Längdhopp Tävlande tar sats och hoppar så långt som möjligt.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000836 Långdistanslöpning Alla former av springtävlingar som är längre än 1500 meter.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000838 Medeldistanslöpning Springtävlingar som är mellan 400 och 1500 meter.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000832 Sjukamp Friidrottsgren för kvinnor med sju grenar under två dagar. Bästa resultatet i varje gren ger en jämförbar poäng och högsta summa vinner.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000831 Slägga De tävlande kastar ett redskap som består av ett handtag, en kedja och en kula så långt som möjligt.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000835 Spjutkastning De tävlande kastar ett spjut så långt som möjligt.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000844 Sprintdistanser Springtävlingar på distanser till och med 400 meter.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000842 Stafett Springtävlingar där personer i ett lag tar en delsträcka var.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000840 Stavhopp Med hjälp av en stav ska de tävlande ta sig över så hög höjd som möjligt.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000828 Terränglöpning Lopp längs en utmärkt väg över blandad terräng.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000829 Tiokamp En friidrottsgren där de tävlande utför tio olika grenar under två dagars tävlande. Varje resultat ger poäng så grenarna blir jämförbara och vinnaren är den med högst totalsumma.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000845 Tresteg En variant av längdhopp där de tävlande får ta tre steg efter avstamp från hoppbrädan.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001242 (no label) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000938 Frisbee Flera olika grenar som alla spelas med en rund plastskiva som kallas disc. Det finns två laggrenar och sju individuella grenar. Störst är laggrenen Ultimate där spelarna passar discen för att göra mål i målzonen och individuella grenen disc golf.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000929 Fäktning Match mellan två tävlande som är utrustade med sabel, florett eller värja. Träffar på motståndaren registreras elektriskt.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000931 (retired) Florett Florett skapades som ett träningsvapen. Strikta regler för hur attacker måste avvärjas innan motattack får ske.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000932 (retired) Sabel En sabel för tävling har inget gemensamt med traditionella bilder av sablar. I fäktningstävling med sabel kan man både stöta och hugga.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000930 (retired) Värja Värja är den tyngsta och största av fäktredskapen, bladet är trekantigt och man försöker träffa motståndaren genom att stöta värjan framåt.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000939 Gaelisk fotboll Bollsport med 15-mannalag. Mindre och hårdare boll än i fotboll. Bollen får passas både med fot och hand. Stor sport på Irland.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000960 Galopp Hästtävlingar med ryttaren sittande på hästen. Hästen får galoppera.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000961 (retired) Flat racing Hästtävlingar på platt mark utan hinder där loppen kan vara olika längd från 400 meter till flera kilometer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000963 (retired) Steeplechase Hästtävling där ryttare och hästar och ska över åtta hinder, varav minst fyra ska vara olika.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000962 (retired) Trav Hästtävlingar med människan i en liten vagn bakom hästen. Hästen får inte galoppera.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000940 Golf Spelarna slår på en liten hård boll med olika klubbor runt en bana med normalt 18 hål av varierande längd och svårighet. Minst antal slag vinner. Banorna kan ha hinder i form av tjockt gräs, vatten och sand.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000941 Bangolf Spelas på konstgjorda korta banor med hinder. Spelarna har en klubba liknande puttern i vanlig golf och olika bollar med olika egenskaper. Normalt 18 banor på en runda.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000942 Gymnastik De tävlande utför olika rörelser på olika redskap och bedöms av domare.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001152 Artistisk gymnastik De tävlande utför rörelser på olika redskap och bedöms av domare.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000956 (retired) Barr, damer (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000949 (retired) Barr, herrar (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000944 (retired) Bom (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000950 (retired) Bygelhäst (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000946 (retired) Fristående (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000957 (retired) Hopp (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000953 (retired) Ringar (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000948 (retired) Räck (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000951 Rytmisk sportgymnastik De tävlande utför olika rörelser och bedöms av domare. Både individuellt och i trupp,med fem olika handredskap (band, boll, käglor, rep och tunnband) och fristående (utan redskap).
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000952 (retired) Band (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000943 (retired) Boll (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000945 (retired) Käglor (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000954 (retired) Rep (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000947 (retired) Tunnband (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000955 Trampolin De tävlande ska hoppa på en en studsmatta och på den utföra tio stycken övningar (trick) i följd. Bedöms av domare.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000958 Handboll Två lag med sju spelare i varje passar en boll och försöker göra mål. Planen är cirka 40 meter lång och har ett rundat område framför målet där endast målvakten får vara. Normal matchtid är 2x30 minuter.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000959 Hornussen Schweizisk lagsport där en puck slås iväg i hög hastighet. Påminner lite om baseboll.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000919 Hundsport Samlingsbegrepp för tävlingar där hundar springer ikapp runt en bana.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000921 (retired) Draghundsport Tävlingslopp där hundar drar en släde.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000920 (retired) Hundkapplöpning Tävlingslopp där hundar jagar en artificiell kanin runt en oval bana.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000964 Hurling Irländsk lagsport med 15-mannalag på en plan som har samma mått som gaelisk fotboll. Spelarna har en träklubba och försöker slå en liten hård boll i mål. Man får även passa bollen med hand eller fot.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001014 Hästpolo De tävlande rider och har en klubba med vilken de slår en boll med målsättningen att få den i motståndarnas mål.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000967 Inlines Tävlingsport på rullskridskor, där hjulen sitter på rad.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000937 Innebandy Spelas mellan sexmannalag, varav en är målvakt. Spelas inomhus på samma planstorlek som basket och handboll. Målvakten står på knä och använder händerna. Utespelarna har plastklubbor och spelar på en ihålig boll av plast.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000965 Ishockey Spelas på is mellan sexmannalag där spelarna har skydd, skridskor på fötterna och klubba i handen. Runt isen finns en sarg. Spelarna försöker få in pucken i motståndarnas mål. Normal matchtid är 3x20 minuter.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000966 Kälkhockey Lagidrott som liknar ishockey, men spelarna sitter på en liten kälke och tar sig fram med kraft från armarna.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000978 Kabaddi Lagsport med rötter i Indien. Det försvarande laget samarbetar medan bara en ur det anfallande laget får anfalla i taget. Anfallaren försöker röra så många försvarare som möjligt och försvararna försöker hindra anfallaren att återvända till sin planhalva.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001157 Kampsport Samlingsnamn för sporter som innehåller eller förbereder för någon form av närstrid, kontrollerade i utövandet, med regler och förbud, krav på skyddsutrustning och ofta bedömning i form av ett poängsystem.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000985 Japanskt bågskytte Japansk stridskonst med en pilbåge gjord av bambu.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000969 Judo Judo har utvecklats från jujutsu men har inga sparkar och slag utan är mer en försvarsteknik med kast och balans.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000970 (retired) Extra lättvikt, (Judo) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000972 (retired) Halv lättvikt, (Judo) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000973 (retired) Halv mellanvikt, (Judo) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000971 (retired) Halv tungvikt, (Judo) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000975 (retired) Lättvikt, (Judo) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000976 (retired) Mellanvikt (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000974 (retired) Tungvikt, (Judo) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000977 Jukendo Traditionell japansk stridskonst där vapnet utgörs av en modell av ett bajonettförsett gevär.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000983 Karate Stridskonst ursprungligen från Okinawa, där främst slag och sparkar används för att besegra en motståndare.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000984 Kendo Japansk stridskonst där vapnet är ett *svärd* av bambu.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001009 Naginata Japansk stridskonst där vapnet är en stång med en vass klinga i änden.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001084 Taekwondo Kampsport med koreanskt ursprung. De tävlande ska med sparkar och slag träffa speciellt markerade platser på motståndaren. Slag och sparkar mot huvudet är förbjudet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001102 Wushu Kinesisk traditionell stridskonst.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001231 (no label) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000876 Kanadensisk fotboll En sport som påminner om amerikansk fotboll men har andra mått och regler och ett annat antal spelare.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000979 Kanot (kajak) Båtsport där den tävlande sitter med ben och fötter framåt och använder en paddel med blad i båda ändar.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000980 (retired) K1 (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000981 (retired) K2 (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000982 (retired) K4 (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000877 Kanot (kanadensare) Tävling i farkoster där de tävlande normalt står på knä och paddlar med en ensidig paddel.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000878 (retired) C1 (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000879 (retired) C2 (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000880 (retired) C4 (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000881 (retired) Kanotsegling Tävling med kanoter där kanoterna är utrustade med segel.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000882 (retired) Pontonering Båtsport i lag med militära traditioner.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000884 Klättring Klättting i naturen genom att använda händer och fötter.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000886 Bergsklättring Tävlingar i att klättra uppför berg. Olika leder och svårighetsgrader.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000885 Isklättring Tävlingar i att ta sig uppför frusna vattenfall eller klippor där vattnet frusit.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000887 Sportklättring Tävlingar i att klättra i konstgjorda miljöer med olika svårighetsgrader.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001175 Konstsim En olympisk gren, där man tävlar i två moment: musiksimning och figursimning.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001081 Fria programmet Musiksimning där utövaren genomför rörelser till musik och får poäng av domare. Programmet är inte förutbestämt.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001082 Tekniska programmet Figursimning där utövaren ska genomföra en specifik serie rörelser och får poäng av domare.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000934 Konståkning Tävlas individuellt eller i par där de tävlande utför konster på is med skridskor på fötterna. Programmet utförs till musik och bedöms av domare.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000935 (retired) Isdans Tredagarstävling där de tävlande gör obligatoriska saker två dagar och frivilligt program tredje dagen.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000889 Krocket Spelas på gräsmatta med bågar som spelarna ska slå sina klot igenom och bli först att ta sig igenom banan.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000986 Lacrosse Lacrosse är en lagsport med indianskt ursprung. Stor sport i USA och Kanada. Spelarna har en klubba med ett triangelformat nät längst fram. Där kan bollen fångas. Man får slå på motståndarnas klubba och hand och även tacklas.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000933 Landhockey Lagsport mellan elvamannalag. Spelas på gräs med boll och böjda klubbor.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000998 MC-sport Samlingsbegrepp för tävlingar med motorfordon där föraren sitter på en sadel och styr med styre. Normalt tvåhjuliga, men det finns trehjuliga och fyrhjuliga varianter också.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000999 (retired) Endurance, mc Motortävling där uthållighet och taktik med depåstopp är mer avgörande än farten. Ofta väldigt långa lopp så lagen byter förare vid olika intervall.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001000 (retired) Enduro Uthållighetstävling på motorcykel, ofta med svår terräng.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001001 (retired) Grasstrack Påminner om speedway men sker på gräsbanor.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001003 (retired) Motocross Motorcykeltävling runt en bana med grus och kraftiga hopp.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001002 (retired) Motorcykelpolo Liknande fotboll, men utespelarna åker motorcykel. Målvakterna har ingen motorcykel.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001005 (retired) Motorcykelrally Ta sig på motorcykel till olika punkter, i Sverige ofta som en kortege och inte så mycket tävling.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001004 (retired) Roadracing Motorcykeltävling på asfaltsbana, ofta samma banor som används för motsvarande biltävlingar.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001006 (retired) Sidvagn Motorcykeltävling där motorcykeln har en sidvagn monterad och en passagerare hjälper till att hålla balans.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001007 (retired) Speedway Motorcykeltävling på en oval bana med normalt fyra tävlande per heat. En tävling består av flera heat där varje åkare är med i några av heaten. Det tävlas både individuellt och i lag. Motorcyklarna har bara en växel och ingen broms.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001008 (retired) Trial Motorcykeltävling över avancerade hinder där snabbast tid vinner och där fotisättningar ger tidstillägg.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000988 Maraton Långlopp med anor från en grekisk myt om en löpare som sprang från Marathon 42195 m. Moderna maratontävlingar går ofta på avstängda gator i stora städer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000989 Modern femkamp Modern femkamp infördes vid OS i Stockholm 1912 som en modern version av antikens femkamp. I modern femkamp tävlar man i skytte, fäktning, simning, ridning och löpning.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000991 Motorsport Samlingsbegrepp för tävlingar med olika typer av bilar.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000992 (retired) Endurance Motorburet uthållighetslopp över lång distans eller tid.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000994 (retired) F1 Motortävling med bilar med de största motorerna. Cirka 20 bilar per lopp. Startposition erhålls genom bra träningstider dagarna före loppet. Både en individuell tävling och en lagtävling.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000993 (retired) F3000 Fungerar som F1 men med mindre starka motorer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000995 (retired) Indy Nordamerikansk motsvarighet till F1. Loppen går på ovaler i höga hastigheter.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000997 (retired) Rally Rally körs med bilar som har förare och kartläsare, på allmäna men avstängda vägar. Varje tävling har flera etapper och underlaget varierar beroende på plats och årstid. Deltävlingarna räknas ihop till ett mästerskap.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000996 (retired) Rallycross Motortävlingar med bilar som ser mer ut som vanliga bilar. Tävlingen sker på grusbanor med nivåskillnader.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001010 Nätboll Påminner mycket om basket, men korgarna har inga plattor bakom utan sitter på en stolpe. Spelas främst av kvinnor.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001011 Orientering Utrustad med karta och kompass ska de tävlande på tid leta upp ett antal kontroller. Vägvalet är frivilligt. Olika lopp har olika längd och antal kontroller. Utförs även som stafett.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001012 Skidorientering Fungerar som orientering på barmark med den skillnaden att de tävlande har skidor på fötterna. Med hjälp av karta och kompass ska åkaren hitta fram till ett antal kontroller.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000968 Pelota Snabb bollsport mot en vägg där spelarna antingen använder händerna eller en särskilt utformad handske.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001015 Pool Bollsport med kö som redskap med vilken man stöter bollar på ett speciellt bord.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000923 Ridsport Samlingsbegrepp för tävlingar med häst och ryttare.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000925 (retired) Dressyr Hästtävling där olika rörelser ska utföras på en bana och sedan bedömas av domare.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000927 (retired) Fälttävlan Kombinationstävling med häst och ryttare. Grenarna är dressyr, fältritt och hoppning.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000926 (retired) Hästhoppning Hästtävling i en arena där det finns ett antal hinder med olika svårighet. Det gäller att klara banan på så kort tid som möjligt, men om det sker rivningar så ger det tidstillägg.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000928 (retired) Sportkörning Hästtävling där ett ekipage med en eller flera hästar ska ta sig runt en hinderbana i en arena.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000924 (retired) Terrängritt Hästtävling på en bana i naturen där det finns både naturliga och konstruerade hinder.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001026 Rodd Tävling på uppmärkt bana i naturliga vatten där varje tävlande har två åror. Rodd finns individuellt eller i större båtar för exempelvis två, fyra eller åtta personer. Olika lopp har olika längd.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001031 (retired) Dubbelsculler (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001027 (retired) Fyra med styrman (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001029 (retired) Fyra utan styrman (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001033 (retired) Fyrsculler (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001034 (retired) Singelsculler (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001028 (retired) Tvåa med styrman (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001030 (retired) Tvåa utan styrman (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001032 (retired) Åttamanna (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000987 Rodel Den tävlande åker på rygg med fötterna först på en liten släde nedför en bana som kan vara naturlig men oftast är uppbyggd. Åkaren kan till viss del styra sin släde.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001017 Rodeo En sport där de tävlande ska hantera vilda hästar, tjurar, kalvar eller getter.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001019 Barrel racing Tävling där ryttaren rider sin häst på en bana på tid.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001024 Inridning (med sadel) av hästar Ridning på en sadelförsedd häst, som försöker kasta av ryttaren, från början skapad för att hästar måste ridas in av den yrkesutövande cowboyen.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001023 Lasso (getter) Infångning av getter med hjälp av en lasso, från början skapad för att fånga in getter för märkning och dylikt.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001022 Lasso (kalvar) Infångning av kalvar med hjälp av en lasso, från början skapad för att fånga in kalvar för märkning och dylikt.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001018 Sadellös inridning av hästar Ridning på en sadellös häst, som försöker kasta av ryttaren, från början skapad för att hästar måste ridas in av den yrkesutövande cowboyen.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001021 Steer wrestling Tävling där ryttaren hoppar från sin häst och brottar ned en ungtjur genom att ta tag i dess horn.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001020 Tjurridning Tävling där ryttaren rider på en tjur.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001176 Rugby En engelsk sport där två lag spelar på en bana där de passar och springer med en oval boll. Poäng får lagen genom att placera bollen i motståndarnas målzon eller sparka den mellan målstolparna.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001035 Rugby League Variant av rugby där två 13-mannalag spelar på en bana där de passar och springer med en oval boll. Poäng får lagen genom att placera bollen i motståndarnas målzon eller sparka den mellan målstolparna.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001036 Rugby Union Variant av rugby där två 15-mannalag spelar på en bana där de passar och springer med en oval boll. Poäng får lagen genom att placera bollen i motståndarnas målzon eller sparka den mellan målstolparna.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001037 Sjumannarugby Variant av rugby där två sjumannalag spelar på en bana där de passar och springer med en oval boll. Poäng får lagen genom att placera bollen i motståndarnas målzon eller sparka den mellan målstolparna.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001155 Rullskridskosport Olika sorters tävlingar där de tävlande har rullskridskor på fötterna.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001025 Inlinehockey Själva spelet är som ishockey men de tävlande har rullskridskor (inlines) och underlaget är inte is.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001156 Skateboard De tävlande använder en liten platta med fyra hjul och åker runt och gör olika trick.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001154 Schack Brädspel mellan två spelare som har 16 pjäser var när partiet startar. Olika pjäser får flytta enligt olika mönster. Den som ställer motståndarens kung så den inte kan flytta vinner. Om ingen spelare lyckas med det kan det sluta oavgjort, vilket kallas remi.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001038 Segling Samlingsbegrepp för tävlingar med båtar kring en uppmärkt bana där båtarna drivs av vinden med hjälp av segel. Många olika båttyper och banlängder.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001045 (retired) Ensamsegling Segeltävlingar där seglaren måste vara ensam.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001046 (retired) Ensamsegling jorden runt Segeltävlingar runt jorden där seglaren måste vara ensam och inte får lägga till i någon hamn på vägen.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001043 (retired) Havskappsegling Segeltävlingar över en eller flera oceaner.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001040 (retired) Jolle Tävlingar med en typ av segelbåt med centerbord i stället för fast köl.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001039 (retired) Katamaran och trimaran Tävlingar med segelbåtar med flera skrov.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001041 (retired) Kölbåt Tävlingar med en typ av segelbåt där kölen helt består av eller innehåller ballast.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001042 (retired) Regatta En enstaka eller en serie segeltävlingar.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001044 (retired) Världsomsegling Segeltävlingar runt jorden.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001047 Sepak takraw En sydostasiatisk lagsport som liknar volleyboll där man använder fötterna, knäna, bröstet eller huvudet för att vidröra bollen.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001048 Shinty En keltisk bollidrott, som utförs mellan två lag med speciella klubbor och där mål görs genom att skjuta en liten läderboll mellan målstolparna.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001151 Shorttrack Skridskotävling i heat på en oval bana. Normalt fyra tävlande per heat.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000913 Simhopp De tävlande hoppar från trampolin eller fast ställning på olika höjder och utför olika konster på vägen ner. Deras hopp bedöms av domare.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000914 Höga hopp Simhopp från hög höjd, vanligen 10 meter.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000915 Svikthopp Simhopp från trampolin, vanligen från 1, 3 eller 5 meters höjd.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000916 Synkro Två tävlande hoppar från varsin plats och försöker göra samma hopp samtidigt. Poäng både för hoppets utförande och synkroniseringen.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001071 Simning Tävlingarna sker i speciella bassänger med uppmärkta banor. Bassängerna kan vara långa eller korta. Man tävlar i olika distanser och olika simsätt som bröst, frisim, rygg och medley. Även som stafetter som i simning kallas lagkapp.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001073 (retired) Bröstsim (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001074 (retired) Fjärilssim (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001075 (retired) Frisim (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001078 (retired) Kappsim, fritt (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001079 (retired) Kappsim, medley (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001080 (retired) Kort bana (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001076 (retired) Medley (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001072 (retired) Ryggsim (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001077 (retired) Öppet vatten Simtävling i öppet vatten.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001055 Skeleton Liknar rodel men den tävlande ligger på magen och åker med huvudet först.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001056 Skidor Samlingsbegrepp för alla typer av tävlingar där de tävlande har skidor på fötterna.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001057 Alpint Tävling nedför snöklädda backar genom att använda alpin teknik och utrustning. Backarna har markerade portar som är utplacerade olika beroende på vilken sorts utförsåkning det gäller.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001061 Backhoppning De tävlande åker nedför en ramp med speciella skidor på fötterna. De hoppar ut över en kant och försöker flyga så långt och kontrollerat som möjligt. Resultatet är en kombination av längd och domarsiffror.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001058 Freestyle Alternativ form av skidtävling i alpin miljö. De tävlande åker puckelpist, gör konstnärliga hopp eller genomför konstnärliga rörelser på väg nedför backen. Kombination av tid och domarpoäng.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001059 Grässkidåkning Alpin skidåkning med rullskidor på gräs.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001149 Längdåkning Tävlingar med relativt smala skidor med eller utan valla. Loppen är av olika längd och i olika banprofiler, ibland som klassisk stil och ibland i fri stil. Finns även en sprintvariant med kval och sedan utslagsheat. Vissa lopp kan gå som stafett.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001060 (retired) Längdåkning, nordisk Skidåkning i preparerade spår av varierande distans genom olika terränger.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001150 Nordisk kombination En kombination där de tävlande dels åker längdskidor och dels tävlar i backhoppning.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001153 Telemark Norsk idrott där man använder bindningar där pjäxan endast sitter fast på skidan vid tårna och åker utför.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000852 Skidskytte En kombination av längdskidåkning och skytte. Antal skjutningar och regler för missar i skytte varierar mellan olika tävlingstyper.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001067 Skridsko Två tävlande i taget åker runt en oval isbana med speciella längdåkningsskridskor på fötterna. De tävlande växlar mellan innerbana och ytterbana. Lopp av olika längd.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001062 Sky diving En individuell tävlingsgren inom fallskärmssporten där hopparen ställer sig med huvudet mot marken i fritt fall och faller så fort det är möjligt.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001063 Snooker En form av biljard, där målet är att vinna fler frames (upplägg av alla bollar på bordet) än motståndaren, vilket ger matchvinst.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001064 Snowboard Samlingsbegrepp av tävlingar som utförs av åkaren stående med båda fötterna på samma bräda. Till skillnad mot skidåkning där man har fötterna på varsin skida.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001066 Softboll Påminner om baseboll men spelas med en mjukare boll, lättare slagträ och kortare avstånd mellan rundningsmärkena.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001049 Sportskytte Samlingsbegrepp för olika tävlingar med prickskytte med vapen som pistol, gevär och hagelgevär.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001051 (retired) Gevär En sportskyttegren där man använder ett gevär.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001053 (retired) Hagelgevär En sportskyttegren där man använder ett hagelgevär.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001054 (retired) Lerduveskytte En sportskyttegren för hagelgevär mot lerduvor, som kastats ut av en maskin eller för hand i disciplinerna skeet, trap och sporting.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001050 (retired) Pistol En sportskyttegren där man använder en pistol.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001052 (retired) Running target En sportskyttegren för luftpistol med rörliga mål på olika långa målbanor och med olika långa visningstider.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001068 Squash Racketsport med en liten gummiboll. Man tävlar individuellt eller i par i ett rum med väggar där de tävlande delar på utrymmet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001069 Sumobrottning En japansk kampsport, där tunga och starka utövare brottas upprätt för att antingen få ut motståndaren ur ringen eller få denne att vidröra marken med någon annan kroppsdel än fotsulorna.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001070 Surfing En sport där en person med eller utan hjälp av en surfbräda glider på vattenytan på framsidan av en våg.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001085 Tennis De tävlande slår med en racket en boll och ska träffa motståndarens planhalva. Ett nät skiljer planhalvorna åt. Olika underlag i olika tävlingar. Matchen spelasindividuellt eller i par och i flera set, som består av flera game.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000875 Tjurfäktning Tävlingar där människor utmanar tjurar i en arena.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001087 Triathlon Kombinationstävling där de tävlande först simmar en sträcka, sedan cyklar en sträcka och slutligen springer. Totala längden kan variera mellan olika tävlingar.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001093 Tyngdlyftning De tävlande turas om att lyfta en stång med vikter påmonterade. Vikten ökar under tävlingens gång och de tävlande har tre försök i varje disciplin. De är ryck och stöt.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001096 (retired) Ryck En variant av tynglyftning där lyftet ska ske från marken till sträckta armar i en rörelse.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001095 (retired) Styrkelyft Påminner om traditionell tyngdlyftning men här tävlar man i stället i knäböj, bänkpress och marklyft. De tävlande har tre försök per gren. Högsta vikt per gren räknas.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001094 (retired) Stöt En variant av tyngdlyftning där man först lyfter till skulderhöjd och sedan stöter upp till raka armar och står kvar med raka ben.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000918 Undervattenssport Olika sportgrenar utförda under vatten.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001091 Vattenpolo Lagsport som utspelas i en vattenbassäng mellan sjumannalag. Spelarna får simma och driva bollen framåt, eller passa till en medspelare med en hand. Målet är att få in bollen i motståndarnas mål.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001092 Vattenskidor De tävlande åker på vatten dragna av en dragbåt, eller på annat sätt. Man tävlar i hopp, slalom och trick. Man kan åka på två skidor eller på en skida.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001089 Volleyboll Lagsport där sexmannalag försvarar sin sida och försöker slå bollen över nätet till motståndarnas sida. Laget får poäng om motståndarna inte lyckas slå tillbaka bollen med max tre tillslag, slår i nät eller slår bollen utanför planen. Spelas i set.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001090 Beachvolleyboll Själva spelet är som volleyboll, men spelas på sand med två personer i varje lag.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001097 Windsurfing Liknar segling, men i stället för att sitta i en båt så står de tävlande på en windsurfingbräda och hanterar seglet med händerna.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001281 (no label) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001282 (no label) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001286 (no label) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/13000000 Teknik och vetenskap Allt som rör den mänskliga förståelsen av naturen och den fysiska världen, utveckling och användning av denna kunskap. Vetenskaplig praktik, ingenjörskonst, human- och naturvetenskap, filosofi, research, vetenskapliga undersökningar, rymdfart.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000710 Biomedicin Applicerandet av biologibaserad forskning på medicinska områden, såsom forskning, kontroll av hälsotillstånd eller medicinsk behandling.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000711 Bioteknologi Det vetenskapliga manipulerandet av levande organismer och biologiska processer i vetenskapligt, medicinskt eller jordbrukande syfte.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000741 Forskningsinstitutioner Institutioner som genomför eller styr vetenskapligt arbete.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000715 Matematik Vetenskapen om struktur, volym, förändring och abstrakta tal, ofta genom användning av symbolisk logik och språk och inkluderande ämnen såsom trigonometri, geometri och algebra.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000717 Naturvetenskap Den sammanfattande benämningen på de vetenskaper som studerar naturen, dess delar eller verkningar, t ex fysik, kemi, biologi och astronomi.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000718 Astronomi Kunskapen om och det vetenskapliga studiet av himlakroppar och andra naturföreteelser utanför planeten jorden.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000719 Biologi Vetenskapen om de levande organismerna.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000720 Botanik Vetenskapen om växterna.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000723 Fysiologi Vetenskapen om hur levande organismer, deras organ och vävnader fungerar.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000721 Genetik Vetenskap som omfattar studiet av arvsmassans uppbyggnad och funktion, uppkomst av förändringar av arvsanlagen samt biologisk variation.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000722 Paleontologi Vetenskapen om utdöda livsformer och om hur de utvecklades och levde.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000724 Zoologi Vetenskapen om djuren.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000731 Fysik Vetenskapen om materiens struktur på grundläggande nivå och dess uppträdande under skilda betingelser.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000732 Elektromagnetism Vetenskapen om sambandet mellan elektricitet och magnetism.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000733 Kärnfysik Vetenskapen om atomkärnornas struktur och kärnmateriens egenskaper.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000734 Partikelfysik Vetenskapen om materiens minsta beståndsdelar, dessas struktur och inbördes växelverkan.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000727 Geologi Vetenskapen om jorden.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000728 Hortikultur Vetenskapen om och konsten att odla, inklusive landskapsdesign.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000725 Kemi Vetenskapen om materiella ämnens sammansättning, egenskaper och omvandlingar.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000726 Kosmologi Vetenskapen om universums storskaliga byggnad, uppkomst och utveckling.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000730 Meteorologi Vetenskapen om atmosfärens fysik och kemi.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000729 Oceanografi Vetenskapen om havet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000742 Samhällsvetenskap Vetenskap som studerar samhället ur olika synvinklar.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000743 Antropologi Vetenskapen om människosläktets utveckling och fysiska karakteristika samt världens olika kultur- och samhällstyper.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000744 Arkeologi Vetenskap som med stöd av materiella lämningar studerar äldre tiders mänskliga kultur.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000745 Ekonomivetenskap Vetenskapen om resursers bildande, organisation och användning.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000751 Filosofi Vetenskapen om de grundläggande villkoren för tillvaron, vetandet och moralen.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000746 Geografi Vetenskapen om natur- och kulturlandskapets bildning, framväxt och förändringar och om samspelet mellan naturgivna och kulturbetingade förhållanden samt om rumsliga samband.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000747 Historia Vetenskapen om allt som hänt i människosläktets förflutna och utforskning och beskrivning av detta.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000748 Informationsvetenskap Brett vetenskapligt område knutet till studier av information, samt behandling av sådan i form av data.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000749 Juridik Vetenskapen om rättsreglerna och deras tillämpning.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000750 Lingvistik Vetenskapen om språk.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000753 Psykologi Vetenskapen om själslivet (människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i allmänhet).
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000754 Sociologi Vetenskapen om sociala beteenden, grupper och relationer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000752 Statsvetenskap En samhällsvetenskaplig disciplin inriktad på studiet av politik.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000756 Teknik och ingenjörskonst Studiet och bruket av industriella eller tillämpade vetenskaper såsom teknisk fysik, hydrodynamik och termodynamik.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000761 Elektronik Vetenskap och teknik rörande ledning av elektricitet i vakuum, gaser och halvledare.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000757 Flyg- och rymdteknik Vetenskap, design, utveckling och konstruktion av flygplan, rymdfarkoster och missilsystem.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000758 Raketteknik Vetenskap, design, utveckling och konstruktion rörande raketer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000763 IT/datavetenskap Vetenskap och design rörande datasystem, mjukvara och nätverk.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000762 Identifieringsteknik Vetenskapen, utvecklingen, tillämpningen och de etiska frågorna rörande tekniska metoder för att känna igen produkter, djur eller människor, till exempel ansiktsigenkänning och biometrisk teknik.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000759 Jordbruksteknik Vetenskapen om och utvecklingen av tekniker och maskiner som förbättrar jordbrukets hantering och produktivitet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000716 Maskinteknik Vetenskapen om och användandet av design, konstruktion och hantering av mekaniska system.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000764 Materialvetenskap Vetenskapen om grundläggande principer om materialens uppbyggnad.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000765 Mikrovetenskap Vetenskap och teknik rörande saker byggda i mikroskopisk skala.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000766 Nanoteknologi Teknik för att tillverka, påverka och hantera material och objekt med minst en dimension i storleksordningen 1–100 nanometer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000760 Väg- och vattenbyggnadsteknik Vetenskap, design, utveckling och konstruktion av strukturer såsom byggnader, broar, tunnlar, bevattnings- och avloppssystem, vägar och järnvägar.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000735 Vetenskaplig forskning Process som genom systematiskt arbete kan frambringa nya kunskaper och ökat vetande.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000737 Medicinsk forskning Forskning inom hälsa och medicin, såsom genetiska studier, undersökning av sjukdomar eller farmaceutiska tester.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000736 Upptäckter och uppfinningar Utvecklandet eller skapandet av nya vetenskapliga eller tekniska produkter eller processer, t ex AI-applikationer, robotarmar och nanokameror.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000740 Vetenskaplig avhandling Ett vetenskapligt arbete, oftast i bokform, som beskriver ett forskningsområde och resultat.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000738 Vetenskaplig expedition Land-, havs- eller rymdfärder med syfte att samla in ny information.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000739 Rymdforskning Det vetenskapliga utforskandet av yttre rymden genom bemannade och obemannade rymdfärder.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000755 Vetenskaplig standard Nationella eller internationella regler som styr vetenskapliga och tekniska studier och utveckling, såsom kalibreringsstandarder för vetenskapliga instrument.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/05000000 Utbildning Allt som rör mänskligt lärande från födsel till död. Vuxenutbildning, vidareutbildning, föräldraorganisationer, förskolor, skolor, lärarfack, universitet, etc.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000398 Föräldraföreningar Förskola som startats av en föräldraförening och sköts genom en, av denna, vald styrelse.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000399 Religiös utbildning Förmedling av kunskaper om en religion, vanligtvis, men inte alltid, i skolor som drivs av religiösa organisationer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000400 Skola Institution där undervisning bedrivs.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001215 Friskola En skola som inte drivs av offentliga sektorn, men som huvudsakligen finansieras av skattemedel
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000409 Förskola Pedagogisk verksamhet för inskrivna barn i åldern 1–5 år.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000404 Gymnasium En skolform för teoretisk utbildning mellan grundskola och universitet eller högskola.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000405 Högre utbildning Utbildning vid universitet, akademier, högskolor, seminarier, konservatorier och liknande institutioner, som oftast resulterar i en examen.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000406 Högskola Läroanstalt för högre utbildning och forskning, där det i princip krävs avslutade gymnasiestudier för att komma in.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000407 Universitet Inrättning för forskning och högre eftergymnasial utbildning inom de viktigaste traditionella kunskapsområdena.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000408 Högstadium Grundskolans avslutande treåriga stadium omfattande årskurserna 7-9.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001213 Kommunal skola En kommunal skola är öppen för alla och ingår i det offentliga skolväsendet i Sverige
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000401 Låg- och mellanstadium De två inledande, treåriga stadierna av grundskolan, årskurserna 1-6 samt F-klass.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001214 Privatskola En typ av skola som inte administreras av lokala, regionala eller nationella myndigheter. Privatskolan förbehåller sig rätten att välja de elever som tas in på skolan och finansieras genom avgifter snarare än offentlig finansiering
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000402 Vidareutbildning All form av utbildning utöver grundutbildningen på olika utbildningsnivåer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000403 Vuxenutbildning Samlingsnamn för ett flertal former av utbildning för vuxna människor.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001212 (no label) (no definition)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000411 Undervisning och lärande Förmedling av kunskaper i organiserad form och på systematiskt sätt, särskilt i skola, och mottagandet av denna förmedling.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001217 Betyg Värdera elevers kunskaper i olika ämnen efter det system och mätmetoder som gäller. Vanligt förekommande är bokstäver eller siffror.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000415 Elever Person som får undervisning.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000416 Lärare Person som yrkesmässigt ägnar sig åt undervisning, mest i skola eller under skolliknande former.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000412 Läroplan Övergripande anvisningar om skolundervisningens innehåll, mål och metoder.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000413 Prov Formell utfrågning för fastställande av en elevs kunskapsnivå.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000414 Antagningsprov Tester för att komma in på olika utbildningar.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000410 Uppfostran Överföring av normer och värderingar från en generation till nästa.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001216 Yrkesutbildning Utbildning som är planerad och genomförs för att ge de studerande kunskaper att direkt kunna utföra ett specifikt yrke.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/17000000 Väder Meteorologiska studier, rapporteringar och förutsägelser. Väderrapporter, globala förändringar i vädret, statistik, varningar
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001129 Väderfenomen Speciella meteorologiska väderförhållanden, som är värda att studera, rapportera eller varna för.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001128 Väderprognos Förutsägelse om vädret baserad på vetenskaplig grund.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001130 Väderstatistik Numeriska fakta om vädret, såsom temperatur, hög- och lågtryck, luftfuktighet och liknande.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001131 Vädervarning Larm när vädret väntas innebära risker för allmänheten och störningar i samhällsfunktioner.